11. Skifte av legemidler

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Ved skifte av legemiddel bør allmennlegen samarbeide med spesialisthelsetjenesten. C

Pasient eller behandler kan av ulike grunner ha et ønske om å skifte fra ett substitusjonslegemiddel til et annet. Bivirkninger, manglende tilfredshet med virkningsprofil eller manglende rusmestring kan gjøre det nødvendig å vurdere overgang til annet legemiddel.

Erfaringsmessig har pålagt skifte av legemiddel, bruk av nye produsenter og endringer av utleveringsrutiner skapt uro blant pasientene i LAR. Ved alle slike endringer skal pasientene informeres nøye, for eksempel om hvorfor legemiddelskiftet foretas, og om hvordan det nye preparatet virker.

I henhold til LAR-forskriften skal allmennlege som har overtatt ansvaret for oppfølgingen av pasienten, samarbeide med spesialisthelsetjenesten om oppfølgingen. Skifte av legemiddel anses som en vesentlig endring av behandlingen og krever trygge rutiner for en sikker overgang. Pasienten er i risiko for tilbakefall til rusmiddelbruk. Overgang fra buprenorfin til metadon kan øke risiko for overdose.  Noen ganger kan det være nødvendig med innleggelse i avdeling for å få til gode overganger.

Ved skifte av legemiddel bør allmennlegen samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Et godt samarbeid mellom behandler og pasient øker muligheten for en vellykket overgang fra et legemiddel til et annet. Nedenfor er det satt opp forslag til rutiner for legemiddelskifte med anbefalte doseringer. Overgang til og fra buprenorfin gjelder så vel for enkelt- som for kombinasjonspreparat.

 

Prosedyrer for skifte av medikament, se kapittel 11, vedlegg 1 Prosedyre: Skifte av substitusjonslegemiddel .