11.4.3 Ulike metoder ved overgang fra opioid til antagonist

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Overgang til naltreksonbehandling i narkose anbefales ikke. C
Overgang fra substitusjonsmedisinering til naltrekson bør skje under medisinsk overvåkning. C

Naltrekson vil fortrenge metadon, og i høyere doseringer også buprenorfin. Dersom pasienten er i LAR-behandling, vil pasienten derfor kunne få sterke abstinensreaksjoner.

Det er tre ulike strategier for slik overgang:

1:Naltrekson introduseres mens pasienten er i narkose.

Behandlingsformen krever dyp narkose og flere typer midler for å minske kroppens reaksjoner. Det  er rapportert om flere dødsfall og mindre nytteverdi enn ved andre former for overgang (172).

Overgang til naltreksonbehandling i narkose anbefales ikke.

2:Nedtrapping med bruk av sedasjon og lindrende medisinering.

Det anbefales vanligvis overgang til buprenorfin dersom pasienten behandles med metadon. Naltrekson introduseres så forsiktig ved lavere doseringer buprenorfin med støtte av legemiddelet clonidin. Doseringen økes til full blokkering så raskt som pasienten tolererer plagene.

3:Gradvis avvenning fra vedlikeholdsbehandlingen og introduksjon av antagonist etter full avvenning.

På grunn av langvarig virkning av de legemidlene som brukes i LAR, vil man måtte regne med abstinenssymptomer ved bruk av naltrekson, også en uke etter siste dosering. Behandlingen kan understøttes av symptomatisk lindrende legemidler (173;174). Se for øvrig kapittel 13 vedlegg 1 Prosedyre: Nedtrapping fra substitusjonslegemiddel, avsnitt om avslutting av behandling med rusfrihet som mål.

Overgang fra substitusjonsmedisinering til naltrekson bør skje under medisinsk overvåkning.(C)