12.1Normalisering

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

For majoriteten av pasientene i LAR vil behandlingen strekke seg over mange år, ofte hele livet. Målet med behandlingen gjennom hele forløpet er rehabilitering og stabilisering til en så normal tilværelse som mulig. Klinisk erfaring viser at pasienter som klarer å komme ut av et belastet rusmiljø og oppnå god rusmestring, har større forutsetning for å fullføre rehabiliteringstiltak og oppnå bedre livskvalitet.

Samtidig vet vi at en del av pasientene i LAR sliter med fortsatt rusmiddelbruk og ikke klarer å nyttiggjøre seg behandlings- og rehabiliteringstilbud (37). Disse pasientene vil likevel kunne ha nytte av substitusjonsbehandling og oppfølging fra sosial- og helsetjenesten.

Prinsippet for utforming av tiltak er at pasienter i stadig større grad bør få bestemme hvilken oppfølging de trenger for å opprettholde sitt optimale funksjonsnivå. Med normalisering av LAR som behandlings- og rehabiliteringstilbud følger også at tilbudet må skreddersys den enkeltes muligheter, jf. Kapittel 10 Rehabilitering og individuell plan.