12.2Pasienter med god rusmestring

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Pasienten bør møte til konsultasjon hos legen minimum én gang i året for å vurdere substitusjonsmedisineringen. D
Pasienten bør innkalles til urintesting to ganger årlig for å få et objektivt mål på sin utvikling. Hvis pasienten synes det er en trygghet med flere urinprøver, bør ønsket etterkommes. D
Ansvarsgruppemøter bør avholdes 1-2 ganger i året og avvikles når behovet bortfaller. D

Pasienter som har vært stabilt rusfrie over en periode på flere år, kan sammenlignes med andre pasienter som trenger medikamentell behandling for å holde en kronisk sykdom under kontroll.

Særegent for substitusjonsbehandling er legemidlenes farlighet, og at svært mange pasienter har bakgrunn i en ruskultur med andre normer enn de vanlige i storsamfunnet. Behandlingen må derfor balansere hensynet til nødvendig kontroll med et mest mulig normalisert liv. Mulighetene for å ta med legemidlene hjem for en periode må derfor vurderes for stabile pasienter.

Det er særlig viktig å legge til rette for at henteordninger for legemiddelet ikke hindrer deltakelse i rehabiliteringstiltak eller arbeidsliv. Det kan bety at helsetjenesten må etablere systemer for utlevering av legemiddel utenfor apotekenes åpningstider dersom det er behov for overvåket inntak.

For mange vil oppfølging av substitusjonsmedisineringen fra fastlege være tilstrekkelig, på samme måte som med andre pasienter med kroniske helseproblemer. Pasientgruppa vil dessuten ofte ha kroniske helseproblemer av både fysisk og psykisk art og må tilbys nødvendig utredning, behandling og oppfølging av disse. Det bør fortsatt legges stor vekt på tilbakefallsforebygging og avtaler om hva som skal gjøres hvis rusepisoder inntreffer.