12.3Pasienter som ruser seg jevnlig

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Pasienter med stabil manglende rusmestring bør få behandlingen tilpasset sine muligheter og ønsker. D

Statusrapporten for 2008 (37) viser fortsatt betydelige geografiske forskjeller i rapportert bruk av rusmidler under behandling. Andelen som angis å ha god rusmestring varierer fra 51 % til 79 %. Gjennomsnittlig andel som beskrives med avhengighetspreget rusmiddelbruk de siste fire ukene, varierer fra 2 % til 12 %. Mange pasienter har tilleggslidelser som bidrar til reduserte muligheter for å nyttiggjøre seg omfattende behandlings- og rehabiliteringstiltak.

Nytte av behandlingen må alltid vurderes opp mot et mulig prognosetap hvis behandlingen avbrytes.

Man har erfart at det er forhøyet dødelighet ved avsluttet substitusjonsbehandling (34). Retensjon i behandling fører til redusert inntak av opioider (46), og risikoatferd reduseres. At pasienten opprettholder kontakten med hjelpeapparatet medfører dessuten bedret tilgjengelighet for mer omfattende innsats hvis situasjonen endrer seg.

Det er etter hvert utviklet ordninger som innebærer en mer skreddersydd oppfølging for pasienter med vedvarende rusing, basert på den enkeltes forutsetninger. Behandlingen er fortsatt forankret i spesialisthelsetjenesten, men ivaretas i hovedsak i kommunene. Mulighetene for mer omfattende behandlings- og rehabiliteringstiltak holdes åpne. Erfaring med slik behandling i Norge er foreløpig begrenset.