13.1Frivillig avslutning av substitusjonsbehandling

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Avslutning av substitusjonsbehandling bør frarådes med mindre det er god grunn til å tro at pasienten vil klare seg uten opioider. B
Informasjon om erfaringer og risiko med avslutning av substitusjonsbehandling, hvordan en nedtrapping best kan gjøres, muligheten for gjeninntak og mulige behandlingsalternativ bør formidles til pasientene tidlig. D
De pasientene som velger å avslutte substitusjonsbehandlingen, bør følges opp med tett rådgiving og støtte under og etter nedtrapping for å redusere risiko for tilbakefall. B

Substitusjonsbehandlingen nøytraliserer de omstillinger i nervesystemet som bruken av heroin/andre opioider har forårsaket. De gunstige virkningene av substitusjonsbehandlingen er knyttet til fortsatt bruk av substitusjonslegemiddelet. Behandlingen er derfor i prinsippet uten tidsbegrensning (175). Avslutning av substitusjonsbehandling er en kritisk situasjon med stor fare for tilbakefall, overdose og død (34;176). Avslutning av substitusjonsbehandling bør frarådes med mindre det er god grunn til å tro at pasienten vil klare seg uten opioider.

Erfaringsmessig har mange pasienter tanker om å avslutte substitusjonsbehandling, med eller mot helsepersonells råd.

Informasjon om erfaringer og risiko med avslutning av substitusjonsbehandling, hvordan en nedtrapping best kan gjøres, muligheten for gjeninntak og mulige behandlingsalternativ bør formidles til pasientene tidlig.

Noen pasienter velger av ulike grunner å avslutte substitusjonsbehandlingen (37). Beslutningen kan skyldes en stor grad av stabilitet i livssituasjonen, bivirkninger av substitusjonslegemiddelet eller misnøye med kontrolltiltak. I slike tilfeller er det pasienten selv som tar beslutningen etter rådgivning fra behandlingsansvarlig i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og ansvarsgruppa.

Erfaring tilsier at nedtrapping skal skje langsomt og etter avtale med pasienten. Avtale om en nedtrappingsplan og oppfølgings-/veiledningssamtaler under og etter nedtrappingen kan bidra til å fange opp situasjoner som kan føre til svikt i rusmestringen. Nedtrapping kan da stanses, eller behandlingen kan gjenopptas for å redusere risiko for tilbakefall. Pasienter som har avsluttet LAR, og som har behov for ny oppstart på grunn av sin opioidavhengighet, anses å ha rett til TSB. Raskt inntak må sikres for å vurdere hensiktsmessig behandling.

De pasientene som velger å avslutte substitusjonsbehandlingen, bør følges opp med tett rådgiving og støtte under og etter nedtrapping for å redusere risiko for tilbakefall.