13.3Uteblivelse fra henting av substitusjonslegemiddel

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Dersom pasienten vedvarende uteblir fra henting av substitusjonslegemiddel, bør dette tas opp med pasienten for å klarlegge bakgrunnen for uteblivelsen samt følgene av manglende henting. D
Uteblivelse fra henting mer enn fire dager sammenhengende, samtidig som pasienten har vært uten substitusjonsbehandling, bør medføre revurdering av behandlingen. D

En pasient som over flere dager ikke tar sitt substitusjonslegemiddel, vil miste opioidtoleranse. Generelt kan det sies at jo mer utviklet og etablert en toleranseøkning er, jo lenger tid vil det gå før toleransen forsvinner. Videre vet man at toleranse er funksjonsspesifikk, dvs. at toleransen kan være forskjellig for smertestillende og rusende effekt. Toleransen kan også være forskjellig avhengig av administrasjonsmåte, frekvens, dose med mer.

Et dyreforsøk konkluderer med at etablert morfintoleranse i en smertemodell etter gjentatte intravenøse injeksjoner, vil synke gradvis og være helt borte etter 16 - 20 dager (178). Om disse tidene kan overføres til mennesker, er uklart.

Nytt inntak av tilvent dose substitusjonslegemiddel etter flere dagers opphør kan sette pasienten i fare og være uforsvarlig behandling. Hvis pasienten gjenopptar behandlingen, må derfor dosen vurderes på nytt.

Bakgrunnen for uteblivelse kan være forskjellig. Noen ganger kan fraværet ligge utenfor pasientens kontroll, mens det andre ganger kan være et uttrykk for tilbakefall til rusmiddelbruk.

Dersom pasienten ikke henter substitusjonslegemiddelet over lengre tid og i flere omganger, vil det kunne være vanskelig å sette i verk tiltak som skaper en forsvarlig ramme om behandlingen. Dette vil kunne gi grunnlag for å avslutte substitusjonsbehandlingen av forsvarlighetsgrunner.

Prosedyre for nedtrapping fra substitusjonslegemiddel, se kapittel 13, vedlegg 1 Prosedyre: Nedtrapping fra substitusjonslegemiddel.