14.1Førerkort

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

LAR-behandling (helsekrav til førerkort)

Førekortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt

  • fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege og
  • ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med inntil ett års varighet i tre år, og deretter med inntil fem års varighet så lenge behandling pågår.

Ved avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett for inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem år.

Etter 8 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.

Etter 10 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med vanlig varighet.

Bruk av to eller flere legemidler

Samtidig behandling med sentralstimulerende legemiddel eller andre midler som påvirker kjøreevnen

Enkelte personer i LAR får samtidig behandling for ADHD med sentralstimulerende legemiddel. En slik kombinasjon kan gi uforutsigbar og uakseptabel påvirkning på kjøreevnen. Helsekravene er ikke oppfylt ved samtidig bruk av substitusjonslegemiddel og sentralstimulerende legemiddel. Helsekravet er heller ikke oppfylt ved samtidig bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen. Ved bruk av andre legemidler som sammen med LAR-legemiddelet kan påvirke kjøreevnen, må det gjøres en konkret vurdering av om denne kombinasjonen er forenelig med bilkjøring eller ikke.

 

Se også Helsedirektoratet:

Førerkort – veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016), Legemidler (helsekrav til førerkort) 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=legemidler-helsekrav-til-forerkort-10692#lar-behandling-(helsekrav-til-f%C3%B8rerkort)