15.1Nedtrapping ved opioidavhengighet

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Hvis en pasient henvender seg direkte til lege med ønske om nedtrapping for opioidbruk, bør legen i samarbeid med sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten ta initiativ til et strukturert tverrfaglig samarbeid, vanligvis i form av en ansvarsgruppe. D
Ved kortvarig nedtrapping ved opioidavhengighet bør buprenorfin, vanligvis som kombinasjonspreparat, brukes som substitusjonslegemiddel av forsvarlighetsgrunner. B

Nedtrapping kan iverksettes så sant det lages en strukturert behandlingsplan innenfor en begrenset periode. Substitusjonsbehandling med tilpassede og avtrappende doser kan unntaksvis inngå som en del av en slik nedtrappingsplan. Dette anbefales drøftet i en ansvarsgruppe (184), og opplegget skal utarbeides i samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Buprenorfin har en delvis antagonoistisk virkning på opioidreseptorene og er derfor forbundet med høyere sikkerhet enn andre opioider. På grunn av sin langtidsvirkning kan legemiddelet gis hver annen dag. Metadon og morfinsulfat (Dolcontin®) gir sterk dempning av respirasjonssenteret med høy risiko for overdose. Dolcontin® har dessuten så kort halveringstid at pasienten må få med legemiddelet hjem. Dette gir ikke tilstrekkelig sikkerhet.

Durogesic plaster® har tidligere vært anbefalt. Fordelen er at plasteret kan settes på en gang hver tredje dag under tilsyn og ikke utleveres til pasient. Buprenorfinplaster kan brukes ved avslutning av nedtrappingen.