2.4 Hvem er pasientene i LAR

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

SERAF samler systematisk inn data fra LAR som presenteres i en årlig statusrapport. Til tross for svakheter i datagrunnlaget og mulighet for ulike tolkninger gir statusrapportene et godt grunnlag for å vurdere pasientgrunnlaget, resultater av behandlingen og mulige uheldige bivirkninger/skader av behandlingen.

Statusrapporten for 2008 (37) viste, som tidligere rapporter, en aldrende pasientgruppe med gjennomgående dårlig psykisk og somatisk helse, der en stor andel lever av offentlige ytelser. Det er fortsatt betydelige ulikheter mellom LAR-sentrene når det gjelder de fleste innsats- og effektvariablene. Det ser ut til at sentre med mer systematisk rehabiliteringspraksis, med større vekt på kontroll og med mer personellressurser i forhold til antallet pasienter, peker seg ut med best behandlingsresultater uttrykt som lav rusmiddelbruk, høyere rehabiliteringsgrad og mer fornøyde pasienter og behandlere.

I det følgende refereres nasjonale gjennomsnittstall fra statusrapporten for 2008 (37). De skiller seg ikke vesentlig fra foregående år.

Gjennomsnittsalderen var i overkant av 40 år. En spørrerunde Helsedirektoratet gjennomførte sommeren 2008, avkreftet at det skjer en glidning i retning av at stadig yngre pasienter tas inn i LAR.

Nær en tredjedel av pasientene var kvinner.

Nær åtte av ti bodde i egen bolig.

Vel tre fjerdedeler levde av sosialhjelp/ulike trygder/støtteordninger og var verken i hel- eller deltidsarbeid.

Hver fjerde pasient i LAR hadde så dårlig fysisk helsetilstand at det ble vurdert til å påvirke livsførsel og livskvalitet siste fire uker. To av tre pasienter var smittet med hepatitt C virus. Drøyt 2 % var hiv-smittet.

Omtrent én av fem pasienter ble vurdert til å være plaget av alvorlig angst siste fire uker og noe færre av alvorlig depresjon. 2 % hadde opplevd en overdose siste år, mens litt under 2 % hadde forsøkt å ta livet av seg.

Nær seks av ti ble vurdert å ha hatt god rusmestring de siste fire ukene, mens hver åttende hadde hatt et avhengighetpreget rusmiddelbruk.

Nesten 20 % får i følge Statusrapport 2008 forskrevet benzodiazepin, mens over 40 % har brukt slike stoffer siste fire uker. En studie av benzodiazepinforskrivning i LAR (38) viser at 40 % av LAR-pasientene har fått forskrevet benzodiazepin minst én gang. Forfatterne finner at mengde forskrevet benzodiazepin var høyest i det de kaller liberale programmer. Sovemedisin ble i større grad forskrevet til eldre pasienter og angstlegemiddel i større grad til pasienter som fikk høye doser substitusjonslegemiddel.