2.5 Hvor mange LAR-pasienter i framtida?

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

I 2006 nedjusterte Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) anslaget over antallet sprøytebrukere i landet (se 2.2). Ut fra antagelsen om at 85 % av alle sprøytebrukere er heroinbrukere, vil antallet injiserende heroinbrukere ligge mellom 7000–10 600 i 2004/2005 (30).

Basert på anslag over antall sprøytebrukere, erfaringer fra andre land og en vurdering av tilstrømmingen til LAR anslo Sosial- og helsedirektoratet i 2005 at rundt 7000, eller 70 % av de antatt opioidavhengige i Norge, vil kunne dra nytte av substitusjonsbehandling (39).

Det foreligger ingen vurdering av hvor mange som røyker heroin/inntar opiater på annen måte enn ved injeksjon eller hva slags behandlingsbehov disse har. Av pasienter i LAR har nesten alle til nå tatt heroin med sprøyte.

Tilstrømmingen til LAR synes å ha avtatt noe de siste årene. Det er færre inntak og færre registrerte som venter på behandling. I 2008 var det 831 inntak. Antallet på søke-/venteliste gikk fortsatt ned. Antallet som slutter i LAR, har holdt seg rundt 500 (2008: 473) mens andelen tidligere pasienter som tas inn, øker. I 2007 var drøyt 40 % av alle inntatte tidligere pasienter. Andelen som avslutter behandlingen, ser således ut til å minske. Andelen som skrives ut mot sin vilje, har gått sterkt ned de siste årene.

Ved utgangen av 2008 var 4913 pasienter i aktiv behandling, og totalt hadde det vært 7143 pasientforløp i LAR siden oppstarten av det nasjonale tilbudet. Sosial- og helsedirektoratet anslo i 2005 at 7000 mennesker med opioidavhengighet ville kunne ha nytte av slik behandling. Samlet sett velger Helsedirektoratet å holde fast ved anslaget på 7000 potensielle LAR-pasienter i Norge, men understreker at tallmaterialet som anslaget er basert på, er usikkert.