3.3 Oppdrag og mandat

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Arbeidsgruppas arbeid har delvis bygget på mandat fra direktoratet, delvis på oppdrag fra HOD, delvis på ulike overordnede føringer (se kapittel 1).

Etter LAR-evalueringene i 2004 synes det å være bred enighet om at substitusjonsbehandling i Norge så langt mulig skal normaliseres på linje med annen behandling av kroniske lidelser og skal integreres i helse- og sosialtjenesten for øvrig. Dette er føringer som arbeidsgruppa har lagt til grunn for sitt arbeid.

I departementets oppdrag ligger et pålegg om å legge særlig vekt på den psykososiale oppfølgingen av LAR-pasientene, et pålegg om å bistå departementet i utviklingen av en LAR-forskrift og et tilleggsoppdrag om å beregne de økonomiske konsekvensene av retningslinjen både for kommune og stat. Det siste er utført separat av PriceWaterhouseCoopers i 2007-08 og oversendt departementet som innspill i budsjettprosessen.

Arbeidsgruppas mandat var av direktoratet formulert slik:

”LAR-tiltak i Norge skal i framtida fortsatt ha rehabilitering som mål, forstått slik at pasienten sammen med den medikamentelle behandlingen skal få nødvendig hjelp til å oppnå sitt optimale funksjonsnivå [1] .

Arbeidsgruppa skal med bakgrunn i dette og på grunnlag av kunnskapsoppsummeringer av norsk og internasjonal forskningslitteratur utvikle retningslinje for:

  • diagnostisering og utredning av personer med opiatdominert rumiddelavhengighet
  • avrusing/avgiftningsom ledd i legemiddelassistert rehabilitering
  • medikamentell behandling i legemiddelassistert rehabilitering
  • samarbeid mellom primærhelsetjeneste, sosialtjeneste og spesialisthelsetjeneste, inklusive bruk av Individuell plan, i legemiddelassistert rehabilitering
  • tiltak på kommunenivå, inklusive bruk av Individuell plan, i legemiddelassistert rehabilitering

Arbeidsgruppa skal også påpeke områder som krever juridisk avklaring” (42).   

 


[1] Jfr ”Oppfølging av LAR-evalueringene” (5)