3.4.2 Konsensusprosesser

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Som det framgår under, har kunnskapsoppsummeringene bare i begrenset omfang gitt svar på spørsmål retningslinjen behandler. De fleste anbefalingene er derfor resultat av omfattende konsensusprosesser.

I første omgang har arbeidsgruppa diskutert spørsmålene med målsetting om å nå konsensus der det har vært mulig.

Dernest har deler av utkastet til retningslinje og enkeltanbefalinger vært diskutert med referansegruppa, med ansatte i LAR og i ulike rådslag. Det har vært avholdt to rådslag med pasientorganisasjonene og ett med ansatte i sosialtjenesten.