3.5.2 Andre lands retningslinjer

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

I tillegg til kunnskapsoppsummeringene søkte arbeidsgruppa ved oppstart av arbeidet etter relevante retningslinjer fra andre land. En rekke slike ble funnet og vurdert av arbeidsgruppa. Samtlige ble også lagt ut på prosjektets nettside (49).

Disse retningslinjene skiller seg i stor grad fra hverandre både i oppbygging og i anbefalinger. Dette belyser at en rekke forhold, ut over det rene forskningsgrunnlaget, spiller en rolle når anbefalinger for klinisk praksis utarbeides. Ulike lands lovverk, verdivalg og kultur skiller seg fra hverandre og får betydning for utvikling av medisinske anbefalinger.

Verdens helseorganisasjon har etter avslutningen av dette retningslinjearbeidet publisert sin egen retningslinje for medikamentell behandling av opioidavhengighet (50).