4.1 Trepartsamarbeidet i LAR

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

I høringene etter LAR-evalueringene ble det gitt uttrykk for at grunnmodellen for LAR slik den har utviklet seg i Norge som et trepartssamarbeid mellom sosialtjenesten i kommunen, allmennlegen og spesialisthelsetjenesten, er god og bør beholdes (5). Trepartsamarbeidet er også anbefalt i Sosial- og helsedirektoratets LAR-anbefalinger, i retningslinjeoppdraget fra departementet og i mandatet for arbeidsgruppa

Det medisinske oppfølgingsansvaret i kommunen er regulert i kommunehelsetjenesteloven. Tilgangen til sosiale tjenester og ytelser reguleres av Lov om sosiale tjenester (9) og Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og veferdsforvaltningen (130).  

Normalt vil det være hensiktsmessig å organisere arbeidet i LAR som et trepartsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens sosial- og helsetjeneste. I sjeldne tilfeller vil imidlertid pasienter i substitusjonsbehandling ikke ha behov for oppfølging fra sosialtjenesten. I slike tilfeller vil trepartsamarbeidet være overflødig og behandlingen vil organiseres som et samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette kan gjelde pasienter som er godt integrert allerede ved oppstart av substitusjonsbehandling, og det kan gjelde pasienter som har gjennomført en vellykket rehabilitering.