4.2 Organisering av LAR på spesialistnivå

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys nødvendig spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder ”tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk”, TSB.

De enkelte virksomheter som pekes ut til å ha behandlingstilbud til LAR-pasienter, skal sørge for at behandlingen er forsvarlig og av god kvalitet.

Da LAR ble et nasjonalt behandlingstilbud, ble det opprettet egne spesialiserte LAR-sentre i gråsonen mellom helsetjeneste og rusbehandling. Departementet har godkjent LAR-sentre med hjemmel i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, jf. § 2-1 tredje ledd bokstav d.  Etter rusreformen er sentrene blitt en del av spesialisthelsetjenesten. LAR-sentrene har mottatt henvisningene til LAR, vurdert behovet for behandling og i stor grad deltatt i oppfølgingen av pasientene.

LAR er nå innarbeidet i TSB. I tråd med styringskrav i oppdragsdokument til de regionale helseforetakene skal RHF sørge for at pasienter som er henvist til LAR, får en helhetlig vurdering av hvilke(t) behandlingstiltak pasienten bør tilbys. Videre skal RHF-ene sørge for at pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som ikke får tilbud om LAR, gis tilbud om annen TSB. Dessuten skal det sørges for vurdering av behov for annen behandling i spesialisthelsetjenesten i tillegg til LAR.

Ved å integrere LAR i det generelle tiltaksapparatet vil bredere behandlingstilbud kunne gis ved de enheter som er opprettet for TSB.  Enhetene vil stå ansvarlig for behandlingen som blir tilbudt, og må sikres tilstrekkelig kompetanse for å ivareta bredden av nødvendige tiltak.

For å lette samarbeidet med kommunale tjenester vil det være hensiktsmessig å utvikle kompetanse i spesialisthelsetjenesten på desentralisert nivå. I veileder for distriktspsykiatriske sentra (DPS) er det anbefalt å opprette ruspoliklinikker for å styrke behandlingstilbudet til mennesker med ruslidelser (55).

DPS skal ha et nært samarbeid med kommunale tjenester og har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven (8) et veiledningsansvar overfor disse. Ved å opprette desentraliserte team med ansvar for TSB styrkes muligheten for integrert behandling for opioidavhengige med samtidig psykisk lidelse.  

En desentralisering vil kunne gå ut over den spesifikke faglige LAR-kompetansen som er opparbeidet i de regionale senterne. Behovet for nærhet til pasienten og behovet for spesialisert kompetanse må veies mot hverandre.

Ivaretakelse av begge hensyn kan skje ved at et regionalt kompetansemiljø beholdes med særskilte spesialiserte oppgaver, herunder oppfølging av kompliserte tilstander.