4.3 Nasjonal kompetanse

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Et nasjonalt forskningsinstitutt bør ha et overordnet ansvar for
  • evaluering av behandling og rehabilitering
  • koordinering av forskning
  • utvikling av opplæringsprogram som kan implementeres på ulike behandlingsnivåer
D

Siden 2002 har pasientstatus og tjenestetilbud i LAR vært løpende evaluert og dokumentert gjennom årlige statusrapporter. Fra 2007 har dette arbeidet vært utført av Senter for rus og avhengighetsforskning, SERAF, i samarbeid med LAR Øst, nasjonalt kompetansesenter for LAR med ansvar for evaluering, forskning og opplæringsoppgaver. En fortsatt løpende evaluering av sammenstilte pasientdata og pasientforløp i LAR vil fortsatt være nødvendig.

Kunnskapsoppsummeringene (46;47) identifiserte begge en rekke spørsmål vedrørende LAR som bare kan besvares av videre forskning. Slik forskning er det naturlig å iverksette og koordinere nasjonalt.

Det vil fortsatt være behov for utvikling av kompetanse innenfor LAR, herunder pasientopplæring. Ansvaret ligger på de utøvende tjenestenivåer. Det vil imidlertid være hensiktsmessig at utvikling av opplæringstiltak ivaretas nasjonalt for å sikre lik grunnopplæring over hele landet og for å sikre forankring i forskning.

Et nasjonalt forskningsinstitutt bør ha et overordnet ansvar for

  • evaluering av behandling og rehabilitering
  • koordinering av forskning
  • utvikling av opplæringsprogram som kan implementeres på ulike behandlingsnivåer.