4.4 Kvalitetssikring

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Anbefalinger i de faglige retningslinjene bør innarbeides i helsetjenestens kvalitetssystemer. D
Det bør utvikles kvalitetsindikatorer og opprettes et kvalitetsregister for å sikre god kvalitet i LAR på nasjonalt nivå. D

Den faglige retningslinjen skal sikre at behandling og rehabilitering av mennesker med opioidavhengighet er basert på forskningsbasert kunnskap, kliniske erfaringer og pasientenes verdier og preferanser. Kunnskapsgrunnlaget er under konstant revisjon og ny forskning og erfaring vil kunne endre beslutningsgrunnlaget for gitte anbefalinger. Retningslinjen vil derfor vurderes fortløpende ut fra endringer i kunnskapsgrunnlaget.

Enhver som yter helsetjeneste, skal sikre at den er forsvarlig, og at det utarbeides internkontrollsystemer (56,142).

Anbefalinger i de faglige retningslinjene bør innarbeides i helsetjenestens kvalitetssystemer.

Kvalitetsindikatorer kan bidra til økt kvalitet i den løpende behandlingen og rehabiliteringen. Opprettelse av kvalitetsregister vil kunne være hensiktsmessig for å få en samlet oversikt over effekt av behandlingen.

Det bør utvikles kvalitetsindikatorer og opprettes et kvalitetsregister for å sikre god kvalitet i LAR på nasjonalt nivå.