6.1 Diagnosen opioidavhengighet

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

En klar definisjon av rusmiddelavhengighet finnes ikke. Snarere snakker vi om en samling symptomer, et syndrom, der følgene av rusmiddelbruk i perioder påvirker en persons livssituasjon slik at det forstyrrer livsførselen på en uhensiktsmessig og ofte skadelig måte. Avhengighet er derfor ikke et absolutt definert begrep og har heller ikke noen absolutt diagnose.

Det finnes to allment godtatte definisjoner på opioidavhengighet, den ene fra det internasjonale sykdomsklassifikasjonssystemet ICD-10 (20), utviklet av Verdens helseorganisasjon, den andre fra det psykiatriske klassifikasjonssystemet DSM-IV (21), utviklet av den amerikanske psykiaterforeningen. Det siste brukes vanligvis som et supplement til det første. I begge defineres rusmiddelavhengighet som en biopsykososial lidelse med forekomst av flere diagnosekriterier i løpet av de siste 12 månedene. Nærmere om de diagnostiske definisjonene på opioidavhengighet, se kapittel 6, vedlegg 1.

Jevnlig tilførsel av opioider fører til langvarige endringer i sentralnervesystemet som ledsages av

  • toleranseøkning for visse opioideffekter
  • abstinensreaksjoner ved avbrudd av opioidtilførsel
  • endringer i motivasjonsbanene i hjernen
  • endringer i stressreguleringen
  • svekket overordnet styring gjennom påvirkning av funksjoner i fremre hjernelapp

  Av disse fem forholdene anses de tre siste å være det nevrobiologiske grunnlaget for opioidavhengighet (60).

Avhengigheten vil bare utvikles etter bruk over tid, selv om regelmessig bruk ikke nødvendigvis fører til avhengighet. Avhengighet blir ofte først erkjent når de psykososiale følgene av rusmiddelbruken blir åpenbare.

Til tross for symptomer på avhengighet kan likevel personen i lengre perioder og under ulike forutsetninger klare seg uten rusmiddelet. Dette ser man for eksempel under opphold i fengsel eller i behandlingsinstitusjoner der rusmiddelet ikke er tilgjengelig. Tilbakefall til rusmiddelbruk er imidlertid vanlig når vedkommende skrives ut av institusjon eller løslates fra fengsel. Tilbakefall synes i særlig grad å prege opioidavhengighet. Det diskuteres om de nevrobiologiske forandringene som følge av opioidbruk er varige.

Både i Norge og internasjonalt er det dokumentert at mennesker med opioidavhengighet i stort omfang bruker andre rusmidler i tillegg til opioider og har omfattende psykososiale problemer. Av 352 heroinbrukere i "Kost-nytte" prosjektet oppga 88 % at de brukte flere rusmidler daglig (33). Internasjonale undersøkelser viser lignende omfang (61;62).