6.3 Utredning av opioidavhengighet og henvisning til TSB

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Sosialtjeneste og fastlege bør, sammen med pasienten, etablere et samarbeid tidlig i henvisningsprosessen med sikte på å lage en felles henvisning. D
Sosialtjeneste og fastlege bør, i samarbeid med pasienten, avklare en arbeidsdeling for å få belyst problemstillinger av betydning for spesialisthelsetjenestens vurdering av henvisningen. D
Når andre enn fastlege og sosialtjeneste i pasientens hjemkommune vurderer henvisning, bør førstelinjen kontaktes for å sikre medvirkning fra disse i forbindelse med henvisningen. D

Sosialtjeneste og lege i kommunehelsetjenesten har selvstendig henvisningsrett til TSB. I Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger etter LAR-evalueringene (5) anbefales et tett samarbeid mellom helse- og sosialtjenestene i kommunen.

Henvisningen kan for øvrig komme fra

  • leger i fengselshelsetjenesten
  • privatpraktiserende spesialister
  • leger i andre deler av spesialisthelsetjenesten
  • annet helsepersonell med rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten (65)