6.4 Henvisningens innhold

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Henvisningen bør inneholde pasientens motivasjon og ønsker for behandlingen, rushistorie, sosial situasjon, ressurser og medisinske forhold. D

Vurderingsinstansen i spesialisthelsetjenesten skal etter pasientrettighetsloven (7) avgjøre om en pasient har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fristen er 30 virkedager, men vurderingen skal foretas raskere hvis tilstanden krever det. For pasienter yngre enn 23 år er fristen 10 virkedager. Dersom henvisningen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre pasientens rett til helsehjelp, skal spesialisthelsetjenesten sørge for at behovet for helsehjelp blir utredet innen fristen. En grundig og fyldig henvisning vil lette arbeidet med vurderingen.

Manglende langsiktighet i motivasjon er ikke til hinder for oppstart av LAR dersom indikasjonen er klar og pasienten ønsker slik behandling.

Pasienter med opioidavhengighet som er innlagt i psykiatriske eller somatiske sykehusavdelinger, vil i noen tilfeller få substitusjonslegemiddel for å kunne ta imot behandling for den tilstanden de er innlagt for. For noen av disse vil det være grunnlag for videre behandling i LAR. Dette skal vurderes av vurderingsinstans for TSB, fortrinnsvis før utskrivning.

Nærmere om henvisningens innhold, se kapittel 6, vedlegg 2.