6.6 Vurdering av henvisning

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Substitusjonsbehandling bør alltid vurderes opp mot og sammen med andre behandlingsmuligheter. D
Pasienten bør som hovedregel innkalles til en avklaringssamtale ved vurderingsenheten sammen med henvisende instans. D

Indikasjonen for LAR skal vurderes i enhet i spesialisthelsetjenesten som er utpekt til å vurdere henvisning til TSB for å sikre at andre behandlingsmuligheter blir vurdert (1). De regionale helseforetakene står ansvarlig for å peke ut det nødvendige antallet vurderingsinstanser for å ivareta dette.

Noen ganger vil det ikke være mulig å vurdere indikasjon ut fra henvisningen uten å ha snakket med pasienten og/eller innhentet utfyllende opplysninger fra andre instanser. Dersom det er nødvendig å hente inn supplerende opplysninger, skal dette gjøres jf. §.2-2 i pasientrettighetsloven (7).