7.2.1 Behandling av andre rusproblemer

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Det bør arbeides aktivt terapeutisk for å optimalisere den enkelte pasients rusmestring. D

Avhengighet av opiater og andre rusmidler krever behandling over flere år. Å gi avkall på rusopplevelsen er en stor utfordring for de fleste pasientene.

Endringsarbeid tar lang tid, og tilbakefall til problematisk rusmiddelbruk er vanlig (33). Klinisk erfaring tilsier at pasienter kan ha nytte av samtidig behandling i døgninstitusjon for å oppnå god rusmestring.

 Bruk av andre rusmidler enn opioider og bruk av vanedannende legemidler kan påvirke pasientenes utbytte av behandlingen i LAR på ulike måter. For det første vil bruk av rusmidler / vanedannende legemidler kunne føre til at pasienten opprettholder kontakt med rusmiljøer. Muligheten for rehabilitering vil derved svekkes. For det andre kan virkningen av substitusjonslegemidlene påvirkes på skadelig vis av andre rusmidler eller vanedannende legemidler, spesielt alkohol og benzodiazepiner (70;71). For det tredje vil virkningen av legemidler pasienten får for behandling av samtidige somatiske og psykiske lidelser, kunne påvirkes på skadelig vis av ulike rusmidler.

Det bør arbeides aktivt terapeutisk for å optimalisere den enkelte pasients rusmestring.