7.2.2 Særlig om benzodiazepiner

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Pasienten bør være uten bruk av beroligende (anxiolytica) og søvngivende (hypnotika) legemidler før oppstart i LAR. B
Benzodiazepiner bør ikke forskrives til pasienter i LAR. B
Unntaksvis forskrivning av benzodiazepiner til pasienter i LAR bør vurderes av spesialisthelsetjenesten. D
Pasienter med benzodiazepinavhengighet bør tilbys behandling for dette. D

Omfattende bruk av beroligende (anxiolytica) og søvngivende (hypnotika) legemidler er vanlig blant mennesker med opioidavhengighet (37). Mange har avhengighetsreaksjoner knyttet til bruk av slike legemidler.

Benzodiazepiner er en gruppe legemidler som benyttes til behandling av angstlidelser og søvnproblemer. I følge indikasjon kan legemidlene være nyttig som kortvarig behandling av angst og uro samt som søvnregulerende midler over korte perioder (72). Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har i 2007 gjennomført en kunnskapsoppsummering om benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer (73). Det ble ikke identifisert studier som undersøkte fordelene ved å bruke slike legemidler, heller ikke for de tradisjonelle indikasjonene (angst, søvnproblemer eller epilepsi) hos personer med rusmiddelproblemer. Oppsummeringen viste at benzodiazepiner gir rusopplevelser og har potensial for avhengighet. Legemidlene reduserte også psykomotorisk og kognitiv funksjon.

I substitusjonsbehandling vil rusvirkningen av benzodiazepinene svekke den stabiliserende effekten av substitusjonslegemiddelet, og avhengighetsreaksjoner vil gjøre det vanskelig å oppnå stabilisering og ønsket utvikling. I tillegg øker bruk av benzodiazepiner risiko for overdosedødsfall ved samtidig bruk av opioider.

Ut fra kunnskapen om interaksjoner mellom substitusjonslegemidlene og benzodiazepiner og den manglende dokumentasjon på nytte av benzodiazepiner, advares det mot bruk av slike legemidler hos pasienter i LAR.