7.3 Psykiske lidelser

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Behandling av psykiske lidelser bør integreres i den øvrige behandlingen. C

Angst og depresjon er vanlig hos LAR-pasienter. Mange sliter med oppmerksomhetsforstyrrelser og hyperaktivitet, personlighetsforstyrrelser eller alvorlige psykiske lidelser som reduserer deres muligheter for å nyttiggjøre seg rehabiliteringstiltak. Pasientene skal derfor alltid utredes og tilbys behandling for eventuelle psykiske lidelser jf. Prioriteringsforskriften (115).

Det har vært en tradisjon å behandle pasienter med rusproblemer for rusproblemet først, for deretter å ta hånd om den psykiske lidelsen. Dette har ofte ført til at behandlingen har blitt avbrutt eller at pasienten har fått tilbakefall. Erfaringen har resultert i en ny behandlingsstrategi, der behandling av rusproblemer og psykiske lidelser behandles integrert og samtidig (77). Dette har særlig vært prøvd ut overfor pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelbruk, der flere modeller for integrert samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester er utviklet (78).

Det finnes i dag ikke randomiserte kontrollerte studier som slår fast at integrert behandling er en gullstandard i behandlingen av rusmiddelavhengige med psykiske lidelser. Det er imidlertid påvist en rekke fordeler med en slik tilnærming, både gjennom enkeltstudier og forsøk. Det taler for at integrert behandling er hensiktsmessig  (67;77;79).