7.4 Somatiske lidelser

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

En stor andel av pasienter med opioidavhengighet har utviklet somatiske lidelser og sykdommer(28;33;34). Dette gjelder særlig infeksjonssykdommer, som for eksempel hepatitt og hiv. Behandling vil kunne bedre livskvalitet og leveutsikter. Pasientene skal derfor utredes og behandles for slike sykdommer, jf. Prioriteringsforskriften(115). Substitusjonsbehandling vil kunne sette den enkelte i stand til å gjennomføre behandlingen også for disse sykdommene. Samtidighet i behandling kan derfor være en forutsetning for at behandlingen blir vellykket. Et samarbeid mellom TSB og somatiske avdelinger kan sikre dette.