Nærmere om utredning

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Vedlegget om utredning er basert på klinisk erfaring i arbeidsgruppa.

Rusmiddelavhengighet og bruk av rusmidler

 • En grundig kartlegging av pasientens bruk av de forskjellige rusmidlene og konsekvenser av bruket, både de legale og de illegale, før og etter oppstart av LAR
 • Kartlegging av bruksmønster for de ulike rusmidlene: Mengde, hyppighet, situasjoner rusmiddelet brukes i, risikosituasjoner og konsekvenser av bruken
 • Rusfrie perioder og mestringsstrategier som pasienten tidligere har brukt i disse periodene
 • En vurdering av hvilke rusmidler pasienten har størst problemer med, grad av avhengighet av de forskjellige rusmidlene og hvordan bruket hindrer rehabilitering
 • Pasientens strategier for å oppnå økt rusmestring
 • For pasienter som er rusfrie, kartlegges risikosituasjoner for tilbakefall  

Kartleggingsredskapet EuropASI kan være nyttig.

Pasientens målsetning med behandlingen

En klargjøring av pasientens målsetting med LAR. Målene som beskrives, bør være konkrete, tidsavgrensede og realistiske og kan være både kort- og langsiktige.

Fysisk helse

Kartlegging av fysisk helsetilstand med spesiell vekt på helseproblemer knyttet til rusmiddelbruk.

 • Smittestatus hiv og hepatitt
 • Kroniske sykdommer
 • Tidligere sykehusinnleggelser
 • Faste legemidler
 • Blodprøvestatus
 • Andre somatiske helseproblemer
 • Tannstatus
 • Prevensjonsbruk (begge kjønn), menstruasjonsforhold og graviditeter

Psykisk helse

Kartlegging av psykisk helsetilstand med spesiell vekt på gjennomgåtte psykiske lidelser og behandling av disse, inkludert kartlegging av eventuelle poliklinisk behandling og sykehusinnleggelser. Det bør vurderes om eventuelle psykiske problemer/lidelser startet før eller etter rusmiddelbruket.

  Følgende vektlegges:

 • Psykotiske episoder/tilstander
 • Angst og depresjonstilstander
 • Selvmordsproblematikk, herunder villet egenskade og risiko for dette
 • ADHD-problematikk
 • Spiseproblemer
 • Personlighetsforstyrrelser

Kognitive evner

Kognitiv svikt kan være en begrensende faktor med tanke på å gjennomføre et omfattende rehabiliteringsprogram. Nevropsykologisk utredning av utvalgte pasienter med klart nedsatt hukommelse og/eller konsentrasjonsproblemer vurderes, slik at rehabiliteringsmålene kan tilpasses individuelt.

Sosial fungering

Det bør kartlegges hvordan pasienten fungerer i vanlige sosiale sammenhenger og i hvilke situasjoner problemer eventuelt oppstår. Videre vurderes grad av egenomsorg og behov for oppfølging i bolig. Det vurderes hvilken evne pasienten har til å sette grenser overfor sine omgivelser og pasientens tilpasningsdyktighet til omgivelsene, spesielt med tanke på å ”legge av seg” eventuell uhensiktsmessig atferd.

Nettverk (profesjonelt og personlig)

Kartlegge familienettverk, venner, kjæreste/samboer/ektefelle og barn, samt redegjøring for problemområder og eventuell rusmiddelbruk i nettverket. Videre kartlegges tidligere og nåværende kontakter i hjelpeapparatet.

Videre tiltaksbehov (omsorg, behandling)

De viktigste tiltakene for videre rehabilitering, eksempelvis avrusing i institusjon, bolig med oppfølging, sysselsettingstiltak, opprettelse av støttekontakt, videre behandling på spesialistnivå osv