8.2 EKG før oppstart

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Før oppstart med metadon bør det opptas en sykehistorie med vekt på familiær forekomst av brå hjertedød, egne symptomer på hjertelidelse, og det bør tas EKG med måling av QT-tid. C
For en pasient uten familiehistorie eller egne symptomer på hjertelidelse kan EKG tas etter oppstart på metadon. C
Nytt EKG med måling av QT-tid bør tas etter ferdig opptrapping på metadon. C
Ved dosering over 110–120 mg metadon og andre risikofaktorer (som bruk av legemidler som påvirker QT-tiden eller elektrolyttballansen og ved sykdommer med innvirkning på hjerterytmen) bør utviklingen kontrolleres årlig med EKG. C
Legemidler som forlenger QT-tiden, bør unngås ved metadonbehandling. C

De siste årene har høye doseringer med metadon vist seg av og til å gi hjerterytmeforstyrrelser. Det gjelder forlenget QTc-intervall og ”torsade de pointes”, en form for rask hjerterytme (ventrikulær tachykardi) (95). Metadon fører likevel oftest til QT-forlengelse som er svært moderat og langt under det som er farlig. Det er svært sjelden at man har sett komplikasjoner innenfor vanlig doseringsnivå. Komplikasjoner er også sjeldne hos personer uten påvist risiko for rytmeforstyrrelser eller annen risikobelastning, for eksempel bruk av legemidler som også påvirker QT-tiden, som visse typer psykofarmaka, antihistaminer og hjertemidler (96). Statens legemiddelverk anbefalte i 2004 at EKG-måling skulle foretas før oppstart av metadonbehandling (97). EKG er en rask, billig og enkel undersøkelse av hjerterytmen, som foretas ved de fleste allmennlegekontorer.

En gjennomgang av alle dødsfall i LAR viser at få eller ingen dødsfall kan være hjerterytmebetinget den første måneden etter oppstart (98).

Enkeltstudier og kasusbeskrivelser peker mot at buprenorfin ikke forlenger QT-tiden vesentlig (86;99).