8.4 Valg av behandlingsnivå ved oppstart

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

I henhold til LAR-forskriften skal beslutning om substitusjonsbehandling tas av lege i spesialisthelsetjenesten (1). Oppstarten forutsetter at ansvar for primære og spesialiserte medisinske tiltak, grunnleggende omsorgstiltak og langsiktig rehabiliteringsarbeid er avklart og kan være en del av den individuelle planen.

Selv om ansvaret for oppstarten er lagt til spesialisthelsetjenesten, kan den praktiske gjennomføringen foregå både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. Beslutningen skal tas etter en forsvarlighetsvurdering som tar hensyn til valg av legemiddel og pasientens tilstand, herunder bruk av andre rusmidler enn opioider.

Oppstart på metadon skal av forsvarlighetshensyn alltid skje under tilsyn og observasjon.

Prosedyrer for oppstartsregimer, se kapittel 8, vedlegg 2 Prosedyre: A. Oppstartsregime buprenorfin og kapittel 8, vedlegg 2 Prosedyre B. Oppstartsregime metadon