8.4.2 Oppstart i primærhelsetjenesten

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Oppstart i primærhelsetjenesten bør skje med bruk av buprenorfin. D
Ved unntaksvis oppstart av metadon på primærhelsetjenestenivå bør det den første uka sikres en utleveringsform med medisinsk forsvarlig tilsyn og observasjon de første to timene etter inntak. B
Poliklinisk oppstart bør avbrytes dersom pasienten viser aktiv rusatferd og videreføres eventuelt i institusjon. D

Oppstart av substitusjonsbehandling kan gjennomføres med allmennlege som medisinsk ansvarlig under veiledning av spesialisthelsetjenesten. Pasienten skal da være forsvarlig undersøkt og den videre behandlingen planlagt. Pasienten må ha vist tilstrekkelig god samarbeidsevne. Det må være avtalt en forsvarlig utleveringsordning, og utleveringen skal innledningsvis skje daglig (se kapittel 9.3 Henteordninger). Legen må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til daglig oppfølging den første uken, og deretter regelmessig, eventuelt ukentlig til stabilisering er oppnådd.

Pasientens rusmiddelbruk må være nedtrappet til et nivå som gjør oppstart i regi av fastlege forsvarlig. Dersom pasienten ikke klarer å avgifte seg fra pågående opioidbruk (heroin) uten innleggelse, kan pasienten likevel starte dersom prøvene viser at annen bruk av rusmidler har opphørt. Spor av cannabis anses ikke som kontraindikasjon for oppstart på primærhelsetjenestenivå.

Buprenorfin anses som et tryggere preparat å starte opp med i primærhelsetjenesten på grunn av sin delvise antagonistiske virkning, som reduserer risiko for overdose.

Oppstart med metadon krever særskilt årvåkenhet på grunn av risiko for overdosering i oppstartsfasen og skal som hovedregel startes opp i spesialisthelsetjenesten. Dersom pasienten er stabilisert, og det av andre faglige grunner er forsvarlig, kan behandlingen likevel startes opp hos allmennlege. Dette forutsetter et forsvarlig medisinsk tilsyn i oppstartsfasen.

Dersom pasienten viser aktiv rusatferd, forutsetter dette videre oppstart i spesialisthelsetjenestens regi.