8.6 Finne riktig vedlikeholdsdosering

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Behandler bør, sammen med pasienten, prøve å skille mellom hvilke plager som skyldes legemidlene og hvilke som skyldes andre forhold, f.eks. abstinenser etter avsluttet bruk av benzodiazepiner. D
Det bør gå ca. 14 dager mellom hver doseøkning for å sikre stabil blodkonsentrasjon av legemiddelet. D
Delte doseringer bør unngås, bortsett fra for gravide pasienter og pasienter med dokumenterte plager og smertetilstander. D

En tilstrekkelig høy dosering av substitusjonslegemiddelet over tid er nødvendig for at den medikamentelle behandlingen skal fungere best mulig. Det er viktig at korrekte prosedyrer følges for å fastsette riktig dosering, slik at man unngår å overdosere eller underdosere pasienten. 

  Statusrapportene i LAR viser at doseringen av både metadon og buprenorfin er på et høyt nivå i Norge i forhold til internasjonale anbefalinger. I enkelte fylker er gjennomsnittlig dosering av metadon særlig høy. Statusrapportene viser betydelige variasjoner i gjennomsnittsdoseringene. Dosering av metadon viser generelt nedadgående tendens over tid.

Pasientene har ofte en tendens til å knytte både det som går bra og forhold som ikke fungerer, til virkninger og bivirkninger av legemiddelet.

Legemiddelkonsentrasjon av metadon skal måles ved indikasjon. Å finne riktig doseringsnivå er enklest når pasientene er uten bruk av rusmidler. Spesielt vil alkohol og benzodiazepiner påvirke virkningen av legemiddelet og dermed vanskeliggjøre vurdering av riktig doseringsnivå.

Når pasientene er ferdig opptrappet, beholdes doseringen i ca. 14 dager for å få et korrekt bilde av hvordan legemiddelet fungerer. Videre opptrapping bestemmes ut fra

  • hva pasienten forteller om legemiddelets virkninger og bivirkninger
  • observasjon av pasienten
  • legemiddelkonsentrasjonsmålinger av metadon foretatt etter overvåket inntak av vedlikeholdslegemiddelet på samme tidspunkt i minimum 3 dager. Serum tas samme tidspunkt dag fire, før dagens dosering inntas.

Konsentrasjonsbestemmelser er ikke tilsvarende etablert for buprenorfin. Her vil klinisk inntrykk være viktigst.

 

Substitusjonslegemidlene metadon og buprenorfin er valgt på grunn av deres lange halveringstid, noe som muliggjør dosering en gang i døgnet. Buprenorfin kan, på grunn av sine egenskaper, også gis hver annen eller tredje dag. Pasienterfaringer tilsier imidlertid at inntak hver tredje dag ikke gir tilfredsstillende effekt gjennom alle tre dagene.

Fordi legemidlene skal inntas overvåket, gir sjeldnere inntak pasientene en større grad av frihet til å organisere hverdagen. De slipper fremmøte flere ganger daglig og ved bruk av buprenorfin kan det gå flere dager mellom hvert overvåket inntak.

Overvåket inntak av legemiddel er også forbundet med store kostnader. Det er derfor hensiktsmessig å bruke legemidler som har lang halveringstid for å redusere behovet for flere inntak daglig.

For noen pasienter vil imidlertid dosering én gang daglig være utilstrekkelig for å oppnå optimal effekt. Dette gjelder pasienter som er gravide, har smertetilstander som krever hyppigere inntak eller har en raskere forbrenning av legemiddelet. For disse pasientene må doseringen tilpasses den enkelte.