Bivirkninger av substitusjonslegemidler

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Svette

Dette er en bivirkning som ofte kan vedvare og synes å opptre hyppigere ved metadonbehandling. Svetteproduksjonen kan ofte være stor og oppleves som svært sjenerende. Anticholinerge legemidler av typen hyoscyamin sulfat (Egazil®) kan være til hjelp.

Vektøkning

En god del pasienter som begynner i LAR, opplever at de legger på seg. Noen har en betydelig vektøkning. Dette oppleves ofte som svært plagsomt. Noe av vektøkningen kan skyldes væskeansamlinger (ødemer), men vektøkningen vil også kunne ha sammenheng med en livsstil med mindre fysisk aktivitet og endret kaloritilførsel og kaloriforbruk etter stabilisering i LAR. Ved plagsom vektøkning bør årsaken kartlegges, og man bør rette spesiell oppmerksomhet mot matvaner og aktivitet. Ødemer kan behandles med moderate doser vanndrivende (diuretika) i perioder. Råd om endring av kosthold og oppfordring til økt fysisk aktivitet er viktig.

Forstoppelse

Forstoppelse er en vanlig bivirkning ved all opiatbehandling. Pasientene skal få vanlige råd for å hindre treg mage før de starter med substitusjonslegemiddelet: Fiberrik mat med mye frukt, grønnsaker og rikelig med væske og mosjon. Pasientene bør også gjøres oppmerksomme på at apotekene har lang erfaring i å gi råd mot forstoppelse. Laktulose er et godt hjelpemiddel ved plagsom forstoppelse.

Nedsatt seksuell lyst og/eller evne

En del pasienter som bruker metadon, plages av nedsatt seksuell lyst og evne. Noen menn får nedsatt testosteronnivå som et resultat av hemning av GnRH (gonade releasing hormone) fra hypofysen. Nyere undersøkelser tyder på at buprenorfin i mindre grad medfører nedsatt testosteronnivå (121).

Påvirkning av kognitive funksjoner

Noen undersøkelser viser påvirkning av kognitive funksjoner.  Dette kan ha sammenheng med dempning av NMDA-reseptoren som har stimulerende virkning.  Noen undersøkelser har vist at forståelse og håndtering av informasjon kan bli noe svekket (122;123). Det er ikke avklart hvor viktige disse funnene er, men man må være forberedt på en viss hemning av sammensatte kognitive funksjoner. 

Disse forholdene blir vesentlig forverret ved samtidig bruk av benzodiazepiner, som har en egen dempende virkning på kognisjonen.

Andre forhold

Under oppstart med metadon vil pasienten kunne være påvirket og virke sløv og ruset, spesielt om pasienten har vært fullstendig avvent fra opioider over noen tid. Dette kan motvirkes ved langsommere opptrapping og stabilisering.

Flere rapporter peker mot at en del pasienter føler seg nedtrykt (dysfori) (124-126). Det er uklart om dette skyldes livsvilkårene eller virkningen av metadon i seg selv.

Sjeldnere bivirkninger er rapportert. Disse bør utredes og følges opp individuelt.