9.2 Generelt om utlevering av legemidler i LAR

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Utleveringsordning bør tilpasses pasientens deltakelse i utdanning, yrkesliv og dagligliv for øvrig. D
Utlevering av substitusjonslegemiddel bør reguleres strengt av hensyn til sikkerhet og forsvarlighet. B

Fra flere land rapporteres det om illegal omsetning av substitusjonslegemidler med påfølgende skade og død ( 127;128 ). Det er derfor nødvendig med kontrolltiltak, for å sikre at substitusjonslegemidler ikke kommer på avveie og skader andre.

Etter hvert som metadonbehandling har blitt mer utbredt i Norge, har det også her blitt registrert et økende antall dødsfall der metadon antas å være en direkte eller medvirkende årsak til dødsfallet ( 129 ). Det antas at metadonet som er inntatt ved metadonrelaterte dødsfall for en stor del er forskrevet til norske LAR-pasienter.

Departementet sier i høringsnotatet til LAR-forskriften at ”Særskilte utleveringsordninger og overvåket inntak av legemiddel anses som noen av de viktigste virkemidlene for å hindre at legemiddelet inntas på en ureglementert måte eller blir videreformidlet til tredjeperson. Særlig vil det være viktig i større grad å kunne beslutte tiltak ut fra samfunnsmessige hensyn så fremt dette også vil ivareta hensynet til en forsvarlig behandling av pasienten.” I henhold til forskriften skal lege i spesialisthelsetjenesten beslutte individuelle utleveringsordninger for legemidler og hvordan legemiddelet skal inntas. Disse beslutningene kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten ( 1 ).

På grunn av risiko for overdosering og lekkasje av legemiddel har de fleste land som tilbyr substitusjonsbehandling, strenge utleveringsordninger, der daglig overvåket inntak er hovedregelen. Dette anbefales også i retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon, der regelen om overvåket inntak kan fravikes når pasienten har oppnådd en stabil situasjon, og der risiko for at legemiddelet skal komme på avveie anses som liten ( 50 ). På den andre siden er rehabilitering en sentral målsetting for LAR. Utleveringsordingene må derfor utformes slik at pasienten i så stor grad som mulig kan delta normalt i dagliglivet for øvrig.