9.3 Henteordninger

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
For å sikre at pasienten bruker hele legemiddeldosen bør den første dosen tas under tilsyn ved henting av flere dagers forbruk. D
Metadon og buprenorfin bør maksimalt kunne tas med hjem en uke av gangen. D
Ved tilbakefall til rusing bør henteordningen revurderes og inntak av legemiddel under daglig påsyn innføres til stabil rusmestring er oppnådd. C
Når pasienten viser stabil rusmestring og vurderes egnet for egen håndtering av substitusjonslegemiddelet, bør en gradert henteordning utarbeides. D
Ved oppstart bør substitusjonslegemiddelet inntas under tilsyn. C
Substitusjonslegemidlene bør utleveres daglig de første tre månedene av behandlingen. C

Det er ikke identifisert forskning som undersøker effekt av behandlingen ved ulike utleveringsordninger. Av forsvarlighetshensyn skal det foreligge en plan for utlevering og inntak av legemidlene. Det synes ut fra den årlige rapporteringen fra LAR-sentrene i Norge som om det er en økning i såkalte ta-med-hjem-doser, der pasienter får utlevert flere døgndoser til selvadministrering.

 Buprenorfin er en partiell antagonist og har mindre risiko enn metadon for overdose hos personer som ikke er tilvent opioider. Det har likevel vært praksis at også dette legemiddelet har blitt utlevert og inntatt under overvåkning, for å hindre lekkasje til det illegale marked.

Buprenorfin med nalokson er utviklet for å redusere muligheten for injeksjon og illegal omsetning. Enkeltstudier har vist at kombinasjonspreparatet synes å redusere både injeksjon og omsetning ( 186-188 ). Det har derfor vært argumentert for at henteordninger for dette legemiddelet kan være mindre restriktive enn for de andre legemidlene i LAR. Kost-nyttevurderinger peker i samme retning ( 189 ).

Det er praksis at kombinasjonspreparatet blir utlevert og inntatt under overvåking på samme måte som de andre legemidlene. Dette er begrunnet i risiko for at også dette preparatet kommer på avveier og påfører avhengighet hos brukere.

Etter en samlet vurdering har vi valgt å anbefale at legemidlene i LAR normalt omfattes av samme henteordninger. Kombinasjonspreparatet er imidlertid bedre egnet til utlevering for lengre perioder når utleveringsordningen vurderes for den enkelte pasient.

Substitusjonslegemidlene bør utleveres daglig de første tre månedene av behandlingen.

Ved oppstart bør substitusjonslegemiddelet inntas under tilsyn.

Utlevering av legemiddel skal skje på avtalt sted til avtalt tid. I startfasen er det vanlig med daglig utlevering under observasjon, for å sikre innarbeiding av gode rutiner, sikre at legemiddelet tas på riktig måte, unngå risiko for rusmiddelbruk og lekkasje til det illegale markedet. Etter hvert som pasientene viser god rusmestring, kan utleveringsordningene tilpasses, men henteordninger for flere dagers bruk skal praktiseres strengt for å hindre lekkasje. I første omgang vil helgedose kunne fås med for selvadministrering.

Når pasienten viser stabil rusmestring og vurderes egnet for egen håndtering av substitusjonslegemiddelet, bør en gradert henteordning utarbeides.

Ved tilbakefall til rusmiddelbruk kan en gradert henteordning medføre økt risiko for pasienten selv eller andre personer som kan komme i fare ved inntak av legemiddelet. Bare pasienter med god stabil rusmestring kan ha ta-med-hjemdoseringer ut over utlevert helgedosering.

Ved tilbakefall til rusing bør henteordning revurderes og inntak av legemiddel under daglig påsyn innføres til stabil rusmestring er oppnådd.

Metadon er et farlig legemiddel som det er uforsvarlig å utlevere for lengre tid av gangen. Forutsatt god rusmestring kan stabile og rusfrie pasienter få utlevert legemiddelet for en uke av gangen for å ivareta behovet for selvstendighet.

For pasienter som bruker buprenorfin, vil buprenorfin med nalokson (Suboxone®) være best egnet til ta-med-hjem-doser. Ved bruk av buprenorfin som enkeltpreparat (Subutex®) vil doble og tripple doser være et alternativ. Ved god rusmestring vil antall dager med ta-med-hjem-dose kunne økes opp til en uke.

Metadon og buprenorfin bør maksimalt tas med hjem en uke av gangen. For å sikre at pasienten bruker hele legemiddeldosen bør den første dosen tas under tilsyn ved henting av flere dagers forbruk.

Hentestiger for utlevering av substitusjonslegemiddel, se kapittel 9, vedlegg 1 Prosedyre: Hentestiger for utlevering av substitusjonslegemiddel .