9.4 Utleveringssted

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Anbefalinger i dette kapitlet Grad
Det bør utarbeides skriftlige rutiner for utlevering og føres journal for kontakten mellom utleverer og pasient. D
Utlevering av legemiddel i LAR bør sikres ved gode rutiner for kommunikasjon mellom behandler og utleveringssted. D

Det er ikke identifisert forskning som undersøker effekt på substitusjonsbehandling ved bruk av ulike utleveringssteder.

Noe under halvparten av pasientene i LAR får substitusjonslegemiddelet utlevert i apotek. Det synes som om økende andel får utlevert legemidlene fra ulike ordinger i kommunale helsetjenester ( 37 ).

Hjemmesykepleien er mange steder involvert i utleveringen, særlig til pasienter som har vanskeligheter med å møte opp på apotekene eller har en atferd som gjør at de ikke er ønsket der eller selv ønsker å ikke møte på apotek. Andre steder er avstanden til apotek for stor. Egne utleveringssentra er etablert i deler av landet. Begrunnelsen for dette er forskjellig. Det kan være økonomiske grunner til å forestå utleveringen i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Ønske om direkte kontakt mellom behandler og pasient kan være en annen grunn til å velge andre utleveringsordninger.

Personell som forestår utlevering, enten i apotek eller andre steder, har regelmessig kontakt med pasienten. Det kan være ønskelig å invitere disse med i ansvarsgruppa. Det må i alle tilfelle sikres at det foreligger gode kommunikasjonsrutiner mellom ansvarsgruppa og utleveringsstedet. Dette kan gjøres ved at det føres journal som dokumenterer fremmøte, pasientens tilstand og andre forhold som har betydning for behandlingen.

Pasientens lege og koordinator i ansvarsgruppa informeres dersom det er uregelmessigheter ved hentingen. Lege og koordinator kontaktes snarest dersom pasienten uteblir fra hentingen en dag. De som har tettest kontakt med pasienten, kan derved vurdere om opplysningen gir grunn til uro for pasientens tilstand, og om det må settes i gang andre tiltak.

Utlevering av legemiddel i LAR bør sikres ved gode rutiner for kommunikasjon mellom behandler og utleveringssted.

Det bør utarbeides skriftlige rutiner for utlevering og føres journal for kontakten mellom utleverer og pasient.

Det er utarbeidet egen veileder for apotekenes arbeid i forbindelse med LAR ( 131 ). Denne danner grunnlaget for utarbeidelse av retningslinjer for utlevering av substitusjonslegemidler ved andre virksomheter.