9.5.1.2 Urinprøver til kontrollformål

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Urinprøver som tas som et ledd i vurderingen av forsvarlig behandling, skal avlegges overvåket, jf. rundskriv IS 13/2002 fra Sosial- og helsedirektoratet (134). Urinprøver kan ikke alene være grunnlag for behandlingstiltakets vurdering av pasientens forhold til rusmestring, men kan inngå som en del av denne.

Behandler har ansvar for å legge til rette for at slik prøvetaking gjennomføres på en forsvarlig måte. Hensyn til diskresjon og verdighet skal ivaretas, men for å sikre at prøven stammer fra riktig pasient skal prøven avlegges overvåket. Det betyr at det skal være helsepersonell til stede som kan dokumentere at prøven kommer fra pasienten. Det er utviklet metoder og prosedyrer for å sikre dette.

Det er en oppgave for spesialisthelsetjenesten å veilede kommunen i kvalitetssikring av prosedyrene.