Prosedyre: Hentestiger for utlevering av substitusjonslegemiddel

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).

Det er ikke identifisert forskning som viser ulik effekt av ulike hentestiger i substitusjonsbehandling. Praksis varier derfor fra land til land.

Prosedyren under er basert på erfaringer utviklet i LAR-sentrene i Norge.

Ved oppstart i LAR skal alle pasienter innta legemiddelet daglig under tilsyn. Gradvis kan man, etter individuell vurdering av pasientens rusmestring og øvrige livssituasjon, lage avtaler om ulike utleveringsavtaler (hentestiger). Under er skissert ulike faser i behandlingen med tilhørende henteordninger. Stabil rusmestring over tid er av forsvarlighetsgrunner en forutsetning for alle ”ta-med-hjem-doser”. 

Dersom positive urinfunn kommer etter enkeltstående inntak, avgjør behandlingsansvarlig om utleveringsordningen skal endres. Spor av cannabis bedømmes på samme måte.

Buprenorfinpreparater og metadon følger samme stige.  Buprenorfinpreparater kan inntas som dobbel dose hver annen dag. Inntak hver tredje dag kan utprøves for pasienter som ønsker det.

Dersom legemiddelet utleveres i apotek, bør man finne alternativt utleveringssted for søndag og helligdager. 

Oppstart- og stabiliseringsfase (ca 3 mnd)

Daglige overvåkete inntak.

Mestring fase I         

Overvåkete inntak 3 ganger ukentlig.

Dose for mellomliggende dager utleveres.

Mestring fase II        

Overvåkete inntak 2 ganger ukentlig. 

Dose for mellomliggende dager utleveres.

Mestring fase III       

Overvåket inntak 1 gang ukentlig. 

Doser for ukens øvrige 6 dager utleveres.

Kan innvilges urinkontroll som stikkprøveordning.

Pasienten er stabilisert tilsvarende kravene til førerkort og i arbeidslivet.

Mellom Stabiliseringsfase og Mestringsfase 1 kan ulike avtaler om utprøving av ”ta-med-hjem-doser” gjøres.

Tilbakefall til rusmiddelbruk

Daglig henting gjenopptas 

Ny mestringsfase:

Etter 14 dager med negative urinprøver fortsetter pasienten med den henteordningen som var gjeldende før tilbakefallet.

Etter 14 dager med positive prøver vurderes pasientens behandlingsopplegg og pasienten starter på ny kvalifiseringsrunde etter retningslinjene for henteordning ved oppstart.