Forkortelser og begrep

Jeg modifiserer kapittelvisningen til LAR. Mulig ikke alt funker 100% mens jeg holder på. Thomas :).
Forkortelser
 • ASAT - Aspartat aminotransferase, leverenzym – forhøyede verdier kan være et tegn på skadelig alkoholbruk, leverbetennelse med mer
 • ALAT - Alanin aminotransferase, leverenzym – forhøyede verdier kan være et tegn på skadelig alkoholbruk, leverbetennelse med mer
 • AUDIT - Alcohol Use Disorder Identification Test – et standardisert spørreskjema for å avdekke alkoholproblemer
 • BZD - Benzodiazepin - beroligende legemiddel
 • DPS - Distriktpsykiatrisk senter
 • DSM - Diseases and Symptoms Manual – Klassifikasjonssystem for sykdommer, fra den amerikanske psykiaterforeningen
 • DUDIT - Drug Use Disorder Identification Test – et standardisert spørreskjema for å avdekke rusmiddelproblemer
 • EKG - Elektrokardiogram - en grafisk fremstilling av hjertets elektriske aktivitet
 • EMCDDA - European Monitoring Center for Drugs and Drug Abuse
 • EMEA - European Medicines Agency – EU-organ som vurderer legemiddelsikkerhet
 • FDA - Food and Drug Administration – det organet i forvaltningen i USA som vurderer legemiddelsikkerhet
 • FSH - Folikkelstimulerende hormon – hormon som har betydning for forplantningsevnen
 • GRADE - Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation – metode for å vurdere kvaliteten på tilgjengelig forskning
 • HAV - Hepatitt A virus
 • HBV - Hepatitt B virus
 • Hb - Heamoglobin; lave verdier viser jernmangel
 • HCV - Hepatitt C virus
 • HIV - Human Immunodeficency Virus – Humant immunsviktvirus, viruset som forårsaker aids
 • HOD - Helse- og omsorgsdepartementet
 • ICD - International Classification of Diseases – Det internasjonale klassifikasjonssystemet for sykdommer fra Verdens helseorganisasjon
 • INR - Blodprøve som viser koagulasjonsevnen til blodet – høye verdier kan være et tegn på skadelig alkoholbruk
 • IRIS - International Research Institute of Stavanger
 • KiTH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren
 • LAR - legemiddelassistert rehabilitering
 • LH - Luteiniserende hormon – hormon som har betydning for forplantningsevnen
 • MADRS - Montgomery-Åsberg depression rating scale –standardisert spørreskjema laget for å avdekke en pågående depresjon
 • MAR - Metadonassistert rehabilitering – tidligere navn på LAR
 • MCH - Mean corpuscular hemoglobin – mål på røde blodlegemer i blodet
 • MCV - Mean corpuscular volume – mål på røde blodlegemer i blodet
 • MiO - Metadonassistert rehabilitering i Oslo – et behandlingsforsøk på 90-tallet
 • MMT - Methadone Maintenance Treatment – metadonassistert behandling
 • NICE - National Institute of Clinical Excellence (Storbritannia)
 • NMDA-reseptor - Bindingssted (reseptor) i hjernen for glutamat (N-methyl D-aspartate).
 • Ot.prp - Odelstingsproposisjon
 • RCT - Randomized Controlled Trial – randomisert kontrollert forskningsmetode
 • RELIS - Regionale legemiddelinformasjonssentre – offentlige finansierte organ i Norge, uavhengig av den farmasøytiske industrien
 • RHF - Regionalt helseforetak
 • SCL-90-R - Symptom Checklist-90-R – standardisert spørreskjema laget for å kartlegge psykiske problemer
 • SERAF - Senter for rus og avhengighetsforskning (Universitetet i Oslo)
 • SIGN - Scottish Intercollegiate Guidelines Network – metode for å vurdere kvaliteten på tilgjengelig forskning – www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/index.html
 • SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning
 • SHBG - Seksualhorminbindende globulin – et mål på testosteron- og østrogenmengde
 • T4 - Fritt tyroksin – et av flere mål på stoffskiftet
 • TSH - Tyroid stimulerende hormon – mengde TSH er et av flere mål på stoffskiftet
 • TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (spesialisthelsetjenesten)
 • QTc - Enhet for tidsmål av hjerterytme (QT-tid)
 • UNODC - United Nations Organization for Drugs and Crime – FNs organ for narkotika og kriminalitet
 • WHO - World Health Organiszation – Verdens helseorganisasjon

 

Begrep
 • Agonist – En opioidagonist er et stoff som i høy grad binder seg til virkestedene for opioider i hjernen og derved gir stor virkning. Eksempler er heroin, morfin og metadon.
 • Antagonist – En opioidantagonist er et stoff som binder seg til og blokkerer alle virkestedene for opioider i hjernen og derved hindrer virkning av opioider. Eksempler er naltrekson og nalokson. Buprenorfin er en partiell (delvis) antagonist/agonist som delvis blokkerer for virkningen av andre opioider.
 • Autonome funksjoner – Kroppsfunsjoner som ikke styres av viljen ( eks:svette, tarmfunksjon, pupillestørrelse, smerteopplevelse med mer)
 • Benzodiazepiner - En gruppe beroligende legemidler som er vanedannende og brukes ved angst og innsovningsvansker.
 • Craving – Lyst og behov for å innta et rusmidddel
 • Epikrise - Rapport til henvisende lege etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende spesialist.
 • Indikasjon – Tegn og holdepunkter for at en bestemt behandling bør iverksettes
 • Interaksjon – Hvordan virkningen av ett legemiddel påvirkes av et annet; se også kapittel 8, vedlegg 1.
 • Intravenøst inntak – Inntak med sprøyte direkte i blodbanen.
 • Intramuskulært inntak – Inntak med sprøyte i en muskel
 • Kartleggingsskjemaer – Ulike standardskjemaer som brukes i vurderingen av en pasients helsetilstand
 • Komorbiditet – Samtidig forekomst av andre sykdommer.
 • Legemiddelkonsentrasjon - Indirekte mål på konsentrasjonen av et legemiddel på virkestedet, i substitusjonsbehandling i hjernen. Den samme dosen gitt til forskjellige personer kan gi meget forskjellige legemiddelkonsentrasjoner. Årsaken er først og fremst at medikamenter omsettes ulikt i leveren fra person til person. Av og til er legemiddelkonsentrasjon kalt serumkonsentrasjon eller serumspeil.
 • Opioid – Fellesbetegnelse på stoffer som kan binde seg til bestemte virkesteder i kroppen, opioidreseptorer, særlig i hjernen.
 • Oralt inntak – Inntak gjennom munnen; av og til brukes begrepet peroralt.
 • Plasma ell. blodplasma - Den flytende bestanddelen i blodet, etter at blodcellene er fjernet.
 • Plasmakonsentrasjon – Mål på konsentrasjonen av et legemiddel i blodplasma.
 • Prolaktin – Hormon som blant annet styrer produksjonen av melk i brystene
 • Testosteron – Mannlig kjønnshormon
 • Reseptor – Proteiner i hjernen som molekylene fra bestemte stoffer binder seg til og virker gjennom. Det finnes en rekke opioidreseptorer - kappa-reseptor, my-reseptor, NMDA-reseptor med flere – der molekylene fra heroin, metadon, buprenorfin og andre opioider binder seg i hjernen.
 • Retensjon – Med ”retensjon i behandling” menes vanligvis hvor stor andel av en pasientgruppe som blir værende i behandlingen etter en viss periode, vanligvis et år.
 • Resoriblett – Tabletter som legges under tungen og suges opp gjennom slimhinnen i munnhulen.
 • Serum – Blodvann, flytende bestandel av blod etter at både blodceller og koaguleingsstoffer er fjernet. den klare, gulaktige væske som utskilles når blodet levrer seg.
 • Serumkonsentrasjon – Indirekte mål på konsentrasjon av et legemiddel på virkestedet, i substitusjonsbehandling i hjernen. Den samme dosen gitt til forskjellige personer kan gi meget forskjellige serumkonsentrasjoner. Årsaken er først og fremst at medikamenter omsettes ulikt i leveren fra person til person. Av og til er serumkonsentrasjon kalt serumspeil.
 • Sublingualt inntak – Inntak ved å la stoffet opptas under tungen.
 • Subkutant inntak – Inntak med sprøyte under huden
 • Substitusjonsbehandling – Behandlingsmetode for rusmiddelavhengighet der det rusmiddelet pasienten er avhengig av erstattes av et lignende middel som i større grad muliggjør stabilisering av pasienten. Ved opioidavhengighet erstattes for eksempel heroin av metadon eller buprenorfin.
 • Substitusjonslegemidler - De legemidlene som brukes i substitusjonsbehandling. For tiden brukes i Norge metadon og buprenorfin (Suboxone(R) og Subutex(R)).
 • Terapeutisk referanseområde – Konsentrasjon av et legemiddel i serum eller plasma (se over) som erfaringsmessig gir god virkning av et legemiddel uten uttalte bivirkninger.