Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 27.05.2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2930
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-619-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 27.05.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
Se boks nedenfor
Vedlegg
 

Anbefalinger

 • Ved isolert lokalisert amyloidose anbefales kirurgisk eksisjon av affisert område hvis dette er klinisk indisert. Hos pasienter hvor eksisjon ikke er mulig er behandling med laser eller radioterapi en mulighet.
 • For pasienter under 70 år uten komorbiditet er høydosebehandling med autolog stamcellestøtte førstelinjebehandling.
 • Induksjonsbehandling med CyBorDex anbefalt til alle som skal til HMAS.
 • CyBorDex er det eneste anbefalte regime som induksjonsbehandling.
 • Førstelinjebehandling til pasienter som ikke er kandidat for HMAS er avhengig av Mayo stadium.
 • For pasienter i Mayo stadium 1 anbefales MelBorDex.
 • For pasienter i Mayo stadium 2 anbefales doseredusert MelBorDex.
 • For pasienter i Mayo stadium 3 anbefales behandling med doseredusert MelBorDex
 • Daratumumab monoterapi er anbefalt som behandling ved 1. residiv.