Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2930
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-619-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.06.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Prognosen ved amyloidose er i første rekke avhengig om det foreligger hjerteaffeksjon. Det har blitt utarbeidet flere forskjellige prognostiske modeller. Mest brukt er Mayo-Stage-inndeling og revised-Mayo-stage. Selv om revised Mayo stage i noe bedre grad kan si noe om prognose hos pasienter med hjerteaffeksjon, har den reviderte prognosemodellen så langt lite konsekvens for valg av behandling. De norske retningslinjene benytter derfor kun Mayo stage med stadium I, II og III.

Det er vist at pasienter som i tillegg har systolisk blodtrykk < 100 mmHg eller NT-proBNP > 8500 ng/L har en svært dårlig prognose, noe som må vektlegges ved valg av behandling.

Behandling og prognose påvirkes også av andelen av plasmaceller i benmarg (241;242). Pasienter med mer enn 10 % plasmaceller uten behandlingstrengende myelomatose (ulmende myelomatose) har dårligere prognose enn pasienter med lavere andel plasmaceller i benmargen.

Tabell 10.2

Mayo-stage og Revised-Mayo prognosemodeller. dFLC er differanse mellom involverte og ikke-involverte

immunglobulin lettekjede (eks verdi kappa minus verdi lambda)

Stadium Kriterier Median overlevelse
Stadium I NT-proBNP < 332 ng/L og TnT < 3.5 ng/L 26
Stadium II NT-proBNP ≥ 332 ng/L eller TnT ≥ 3.5 ng/L 11
Stadium III NT-proBNP ≥ 332 ng/L og TnT ≥ 3.5 ng/L 4


Revised Mayo-prognosemodell

Stadium Kriterier Median overlevelse
Stadium I

Ingen av følgende tre kriterier oppfylt

NT-proBNP < 1800 ng/L

TnT < 2.5 ng/L

dFLC < 180 mg/L

50 mnd
Stadium II Et positivt kriterium 35 mnd
Stadium III To positive kriterier 20 mnd
Stadium IV Tre positive kriterier 15 mnd