Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, 2020
 • Engelsk tittel -
 • Versjon -
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2930
 • ISBN - ISBN- 978-82-8081-619-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 15.06.2020
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 09.07.2012
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Jens Hammerstrøm et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Kriteriene som skal vektlegges er gitt i tabellen nedenfor; de enkelte tilstander som skal vurderes er definert og vektleggingen av den enkelte faktor er også angitt.

HCT-KOMORBIDITETSINDEKS (HCT-CI): POENGBEREGNING

Komorbiditet

Definisjon

Poeng

Hjerterytmeforstyrrelse

Atrieflimmer eller flutter
SIC sinus syndromer
Ventrikulær arytmi

1

Annen hjertesykdom

Koronarsykdom med stenose i en eller flere arterier som krever behandling i form av medikamentell terapi, stenting eller bypass.
Hjertesvikt, hjerteinfarkt
Ejeksjonsfraksjon ≤0.50

1

Cerebrovaskulær sykdom

Kjent TIA
Gjennomgått apopleksi

1

Inflammatorisk tarmsykdom

Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt

1

Leveraffeksjon, mild

Kronisk hepatitt
Bilirubinstigning inntil 1.5 ganger øvre normalgrense
ASAT/ALAT forhøyet inntil 2.5 ganger øvre normalgrense

1

Diabetes

Sykdom behandlet med insulin eller perorale antidiabetika (sykdom behandlet med diett alene skal ikke vektlegges)

1

Overvekt

Voksne pasienter med BMI>35

1

Infeksjon

Dokumentert infeksjon eller feber av ukjent årsak som vil kreve terapi før, under eller etter start av kondisjonering

1

Psykiatrisk sykdom

Angst eller depresjon som krever psykiatrisk vurdering eller terapi på transplantasjons-tidspunktet

1

Revmatologisk sykdom

 

SLE, rheumatoid artritt, polymyositt, MCTD, polymyalgia rheumatica

2

Ulcus-sykdom

Behandlingstrengende sykdom

2

Nyresvikt

Kreatinin > 170 μmol/L, dialysekrevende nyresvikt eller før nyretransplantasjon.

2

Moderat lunge-funksjonsnedsettelse

CO-diffusjonskapasitet eller FEV1 redusert til 66–80 %, dyspne ved lett aktivitet

2

Hjerteklaffsykdom

Alle typer klaffefeil bortsett fra asymptomatisk mitralprolaps

3

Tidligere solid tumor

Tidligere behandlet, unntatt hudkreft som ikke er melanom

3

Alvorlig lunge-funksjonsnedsettelse

CO-diffusjonskapasitet eller FEV1 redusert til ≤65 %, dyspne i hvile, oksygen-krevende lungesykdom

3

Leversykdom, moderat og alvorlig

Levercirrhose
Bilirubinstigning >1.5 ganger øvre normalgrense
ASAT/ALAT forhøyet >2.5 ganger øvre normalgrense

3


Bruk av HCTI-CI i forbindelse med allotransplantasjon

Man legger sammen pasientenes samlede poengsum. Undersøkelser i samlemateriale som inkluderer pasienter med ulike diagnoser, tyder på at den transplantasjons-relaterte mortaliteten begynner å øke spesielt når pasientene får en score på 3 eller høyere. Tabellen nedenfor angir funn i et materiale av AML pasienter transplantert i første komplette remisjon hovedsakelig med familiegiver (medianalder omlag 40 år):

HCTI-CI: Mortalitet uten relasjon til tilbakefall av grunnsykdom

Poeng

Transplantasjonsrelatert mortalitet etter 2 år

0

Omlag 10 %

1-2

Omlag 20 %

≥3

35–40 %


Dette er altså data for hvordan faktorer relatert til den generelle helsetilstanden vil påvirke risikoen for transplantasjonsretalert mortalitet. Tallene i tabellen ovenfor er relevante for en gruppe pasienter med relativt lav risiko for transplantasjonsrelatert død (relativt unge AML pasienter i første remisjon transplantert med familiegiver). I tillegg til dette vektlegges risikofaktorer assosiert med transplantasjonen som vurderes ut fra den såkalte EBMT-score der vektlegging av alder antyder overlapping mellom disse vurderingene (Vedlegg 2). Forskjeller i risiko for transplantasjonsrelatert mortalitet som har sammenheng med den hematologiske grunnsykdommen er bare delvis definert inn i EBMT-score.

Bruk av HCTI-CI hos pasienter som får intensiv induksjonsbehandling

Tallene bygger på en undersøkelse av 177 pasienter over 60 år som ble gitt intensiv induksjonsbehandling; om lag halvparten av pasientene hadde en score tilsvarende ≥3. Tidlig død ble definert som død innen 4 uker etter start av kjemoterapi (89).

HCTI-CI: Tidlig død ved induksjonsbehandling av nydiagnostisert AML

Poeng

Forekomst av tidlig død

0

3 %

1–2

11 %

≥3

29 %