Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Første versjon av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom ble publisert juni 2012. Den versjonen ble fullstendig gjennomgått og revidert i 2014, og publisert i 2015.

Ny revisjon av Nasjonalt handlingsprogram (2018) reflekterer endringer i behandlingstilbud og behandlingsanbefalinger.

Sarkom er maligne svulster som oppstår i bindevev og utgjør ca 1 % av alle nye krefttilfeller. Svulstene oppstår oftest i ekstremiteter, trunkus og buk. Det diagnostiseres ca 40 – 50 nye bensarkom og ca. 300 bløtvevssarkomer hvert år i Norge. Pasienter i alle aldersgrupper kan bli rammet av sarkom, men hos barn og tenåringer er sarkom den nest hyppigste kreftformen.

Optimal behandling krever tverrfaglig samarbeid mellom kirurger, radiologer, patologer, onkologer og andre spesialister. Behandlingen varierer fra kun kirurgi til noe av den mest intensive behandlingen som gis kreftpasienter, med ulike kombinasjoner av kirurgi, strålebehandling og cellegift. Pasientgruppen er liten og heterogen, og det er et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid om behandlingsanbefalinger og kliniske studier. De norske behandlingssentrene deltar blant annet i Skandinavisk sarkomgruppe SSG (www.ssg-org.net) og European Musculo-Skeletel Oncology Sosiety EMSOS.

Hensikten med nasjonale retningslinjer er å bedre prognosen for pasienter med sarkom. Behandlingen er organisert slik at alle pasienter, uansett bosted, får samme utredning og behandling basert på kvalitetssikret medisinsk kunnskap.

Lindrende behandlingen er ikke vesensforskjellig fra den man gir andre krefttyper. Gruppen har derfor ikke gitt detaljerte retningslinjer for palliativ behandling. (Det vises for øvrig til Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen.)

Ved oppfølgingen av behandlede pasienter registreres tilbakefall og bivirkninger av behandlingen. Det er redegjort for oppfølgingen i de forskjellige kapitlene.