Forside   Innledning  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Få og ressurskrevende pasienter krever sentralisering. De fire regionsykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har etablert hvert sitt sarkomsenter som utreder og behandler de fleste pasientene i sin region. Kirurgi ved bensarkom er sentralisert til Bergen og Oslo som har flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom.

Multidisiplinært team (MDT)

Alle sarkomsentrene har etablert et eget multidisiplinært team (MDT) for sarkom.

Pasienter med diagnosen sarkom behandles under ledelse av sarkom MDT. Det skal utnevnes en klinisk leder som har det faglige behandlingsansvaret, og dette ansvaret skal nedfelles i klinikerens arbeidsinstruks. Lederen skal være et aktivt medlem av kjerneteamet.

Et sarkom MDT bør være multidisiplinært og ha et kjerneteam bestående av:

 • Kirurger/ortopeder og onkologer som har sin hovedkliniske virksomhet innen sarkombehandling
 • Radiologer og patologer med spisskompetanse i sarkomutredning
 • Pediatrisk onkolog med erfaring innen behandling av muskel/skjelett svulster

Hvert MDT skal etablere fast samarbeid med andre kliniske spesialiteter (thorakale kirurger, nevrokirurger, ØNH kirurger, kontaktpersoner for partikkel bestråling) som tilkalles til MDT-møter ved behov.

Det bør være minst 2–3 leger med spesialkompetanse innen hvert fagområde.

Et sarkom MDT bør ha en formell organisering, og den daglige virksomheten og ekstern/intern service bør ivaretas av en fast koordinator.

Sarkom MDT bør ha regelmessige møter til faste tider, minst ukentlig. Alle pasienter med sarkom eller mesenkymale svulster med usikker malignitetspotensiale, skal diskuteres på sarkom MDT minst én gang. Beslutning om tiltak skal baseres på anbefalinger fra MDT, og i samråd med pasienten. MDT -anbefalingene og endelig beslutning skal dokumenteres i journal, og det skal fremgå tydelig fra journalnotat at behandlingsplan er basert på MDT-anbefalingene.

Pasientene bør hospitaliseres i faste enheter der personell og støttepersonell har erfaring og kapasitet til å håndtere denne pasientgruppens spesielle utfordringer.

Norsk sarkomgruppe

Norsk sarkomgruppe er et tverrfaglig forum for fagpersoner som jobber med sarkompasienter, og består av ortopeder, gastrokirurger, gynekologer, onkologer, radiologer, patologer, fysioterapeuter, sykepleiere og assosierte medlemmer med forskjellige spesialiteter i alle helseregioner som deltar i utredning, behandling og rehabilitering av sarkompasienter. Sarkomgruppen har årlig fagmøte på Onkologisk Forum. Norsk sarkomgruppe har ansvar for blant annet å implementere nasjonale retningslinjer for sarkom, delta i nasjonale og internasjonale studier,sørge for at alle sarkompasienter blir registrert i kvalitetsregister ogsikre tilbakemelding og utdannelse for henvisende institusjoner og samarbeidende nettverk.

Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom

Regionsykehusene behandler de fleste sarkompasientene. Kirurgi ved bensarkomer er ytterligere sentralisert til Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus (flerregional nasjonal behandlingstjeneste). De leverer årlige rapporteringer via RHFene til Helse- og omsorgsdepartementet.

Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer

Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, har ansvar for kompetansetjenesten som gir landsdekkende veiledning, informasjon og forskningsstøtte. Kompetansetjenestenleverer årsrapporter via Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.