Forside   Innledning  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Pasient- og støtteforeningen Sarkomer ble stiftet 1. oktober 2011, fordi det var et behov for å ha en forening som kunne tale sarkomrammedes sak. Foreningen har 462 betalende medlemmer. Foreningen er også en støtteforening fordi den skal hevde pårørende og etterlatte sine interesser. Hensikten med foreningen er derfor å bedre sarkomrammedes velferd og øke oppmerksomheten om sarkom.

Foreningen driver med alt fra informasjonsvirksomhet om sarkom, deltakelse i høringer, brukermedvirkning og likepersonsarbeid. Likepersoner i Sarkomer er tidligere pasienter, pårørende og etterlatte som gir tips og råd til sarkomrammede. Foreningens styre teller 10 medlemmer; der tidligere pasienter og pårørende/etterlatte er i flertall.

Sarkomer har også to fagpersoner i styret. Pasientforeningen samarbeider med Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi, OUS, og Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer.

Sarkomer sitter med en brukerrepresentant i Referansegruppen,som er et nasjonalt styreorgan for sarkombehandlingen i Norge. Sarkomer ved daglig leder og styre, er brukermedvirkere i en variert portefølje av forskning på sarkom, både medisinsk forskning og sosialmedisinsk forskning.

Sarkomer gir ut «Sarkomen» som er et populærvitenskaplig forum og medlemsnytt for medlemmene og andre interesserte. «Sarkomen» utkommer med 4 utgaver per år.

Et av de viktigste områdene for foreningen er å bidra til informasjonsflyten om sarkom, slik at fastleger raskere kan henvise ved mistanke om sarkom. Sarkomer støtter kurs for sarkomopplæring av helsepersonell.

Foreningen har egen nettside: www.sarkomer.no og egen facebookside. Sarkomer ble også assosiert medlem av Kreftforeningen 25. april 2013.