Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Kirurgi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Alle pasienter med bensarkomer skal vurderes og utredes i regi av et multidisiplinært team på sarkomsenter (se kapittel om organisering av medisinsk tilbud til sarkompasienter). De fleste pasienter med høygradige maligne bensarkomer skal ha multimodal behandling med kjemo­terapi, kirurgi og evt. strålebehandling (se Medikamentell behandling). Tidspunkt for kirurgi skal passe inn i behandlingsprotokoll. Etter at pasienten har fått meste­parten av den planlagte preoperative behandlingen, skal pasienten utredes på nytt med nødvendig bilde­dia­gnostikk og evalueres i multidisiplinært team. Endelig operasjonsplanlegging gjøres i forbin­delse med denne evalueringen. Man må i den grad det er mulig legge opp plan for kirurgi slik av verken selve operasjonen eller evt. postoperative komplikasjoner forsinker den planlagte postoperative behandlingen.