Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Medikamentell behandling  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

.

Anbefalinger Grad
 • Pasienter aktuell for adjuvant cytostatikabehandling bør inkluderes i prospektiv behandlingsprotokoll, eller behandles etter behandlingsprotokoll der inklusjon i studien er lukket.
B
 

Adjuvant cytostatikabehandling er ikke standard behandling ved bløtvevssarkom, men gis ofte internasjonalt ved høygradig maligne bløtvevssarkom utenfor studieprotokoller. I en metaanalyse av Pervaiz et al. (180) ble det påvist en marginal signifikant gevinst av kjemoterapi på lokal tumorkontroll, metastasefrekvens og total overlevelse (180). I en randomisert EORTC studie fant man ingen gevinst av adjuvant kjemoterapi (181). SSG har selektert en høyrisikogruppe blant de høygradig maligne bløtvevssarkomene der effekten av adjuvant kjemoterapi ble undersøkt i en fase II studie (SSG XX) (www.ssg-org.net) (182). Studien er nå lukket for inklusjon, men resultatene foreligger ikke ennå (jan. 2018). SSG har bestemt at pasienter som tilfredsstiller kravene til inklusjon (se under) fortsatt skal behandles etter denne protokollen, selv om de formelt ikke er inkludert. I den forrige adjuvante fase II studien til SSG ble det vist en signifikant sammenheng mellom doseintensitet av doxorubicin+ifosfamid på både metastasefri overlevelse og totaloverlevelse (154).

Høyrisikogruppen i SSGXX-studien ble valgt ut etter alder, histologi, malignitetsgrad, tumors størrelse og lokalisasjon, samt tilstedeværelse av nekrose, karinvasjon og diffus infiltrerende vekstmønster. Alle høygradig maligne histologiske typer inngikk, unntatt ekstraskeletalt osteosarkom og kondrosarkom, Ewings, PNET, rhabdomyosarkom, Kaposis sarkom, malignt mesenkymom, klarcellet sarkom, alveolært bløtvevssarkom og epitelioid sarkom.

Pasienter ³ 18 år og £ 75 år uten metastaser var aktuelle for studien. Kjemoterapien ved alder < 70 år, består av 6 kurer med doxorubicin (60 mg/m2) og ifosfamid (6 g/m2); ved ³ 70 år 50 mg2/5 g2. Strålebehandling 1,8 Gy ble gitt 2 ganger daglig i 10 dager, eller 12,5 dager mellom kur 3 og 4 avhengig av de kirurgiske marginene. Studien har også en behandlingsarm hvor cytostatika- og strålebehandling ble gitt preoperativtfor pasienter hvor de preoperative undersøkelsene tydet på at frie marginer ville bli vanskelig å oppnå.