Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Sarkom hos barn  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Ved behov for palliativ behandling hos barn har man ikke lenger et kurativt siktemål, og hensikten med behandlingen vil være å lindre plagene så mye som mulig.

Kirurgi

Det kan være aktuelt med tumorreduserende kirurgi for å lindre plager, men nytten av denne behandlingen må veies opp mot ulempene ved å gjennomgå en operasjon.

Medikamentell behandling

Lavdosert kjemoterapi benyttes for å forsinke tumorvekst og lindre smerter. Smertelindrende medikamenter benyttes hvis smertene ikke lar seg lindre på annen måte. Se for øvrig eget handlingsprogram for palliativ behandling angående smertebehandling. (Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, og Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose.)

Strålebehandling

Palliativ strålebehandling kan være aktuelt for å forsinke tumorvekst og lindre smerter. Når man går over i en palliativ fase, trenger man ikke være like engstelig for langtidsbivirkninger og pasienten kan derfor få høyere enkeltdoser og større totaldoser enn når siktemålet er kurativt.

Supplerende behandling

Det lokale hjelpeapparatet vil aktiviseres i forbindelse med palliativ pleie slik at forholdene legges til rette for at pasienten kan være mest mulig hjemme. Dette kan innebære hjemme­sykepleie eller hjemmebesøk av andre fagpersoner.

Ved nedsatt evne eller lyst til næringsinntak, kan pasienten få sondemat via nasogastrisk sonde eller PEG. Alternativt kan det være aktuelt å gi TPN om natten enten på lokalsykehus eller hjemme.

Fysisk aktivitet tilstrebes, og kontakt med fysioterapeut er hensiktsmessig.

Både barna selv, og familier med dødssyke barn, er i krise og vil få tilbud om psykologkontakt. De får også tilbud om hjelp til å informere nærmiljøet.

Organisering av palliativ behandling

Palliativ behandling ønsker man å tilby på lokalsykehuset, eventuelt hjemme, slik at pasienten kan være mest mulig i sitt eget nærmiljø. Hjemmebehandling og et ordinært liv tilstrebes så lenge som mulig.