Forside  Behandling av lokalisert sykdom   Sarkom hos barn  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 

Dersom man ikke oppnår adekvat margin med kirurgi kan det være aktuelt med supplerende strålebehandling. Strålebehandling påvirker vekst og utvikling og skal benyttes med varsomhet hos barn i vekst. Strålebehandling skal gis i henhold til gjeldende protokoll.

Bløtvevssarkom

Rhabdomyosarkom er en strålesensitiv tumor og strålebehandling inngår som ledd i behandlingen i de fleste tilfeller. Unntak ved lite aggressiv tumor, gunstig lokalisasjon og adekvat kirurgi. Strålebehandling av rhabdomyosarkom gjennomføres fortrinnsvis parallelt med deler av den postoperative kjemoterapien og innebærer stråledoser på 41,4–50,4 Gy mot primærtumor og 41,4 Gy mot lokale lymfeglandelmetastaser (222).

I gruppen non-rhabdomyosarkom er strålefølsomheten variabel, og det er kun enkelte entiteter som synovialt sarkom, voksen form for bløtvevssarkom og rhabdoid tumor utenfor sentralnerve­systemet, som behandles med strålebehandling. Både primærtumor og lymfeglandelmetastaser behandles med 36–59,4 Gy avhengig av kirurgisk radikalitet og tumors behandlingsrespons. Strålebehandlingen gis fortrinnsvis samtidig med deler av den postoperative kjemoterapien (223).

Bensarkom

Osteosarkom er svært lite strålesensitiv, og strålebehandling inngår derfor ikke i rutine­behandlingen, men benyttes kun ved inoperabilitet og i palliativt øyemed.

Ewing sarkom er en svært strålesensitiv tumor. Strålebehandling inngår rutinemessig i behand­lingen av Ewing sarkom hvis man ikke oppnår fullstendig lokal kontroll med kjemoterapi og kirurgi, det vil si ved marginal og intralesjonell reseksjon, samt ved inoperabilitet. Strålebehand­ling benyttes dessuten i behandlingen av lunge- og skjelettmetastaser ved Ewing sarkom. Strålebehandlingen gis ofte hyperfraksjonert med 2 doser om dagen. Stråledosen varierer fra 42–54 Gy mot primærtumor, avhengig av kirurgiens radikalitet og histologisk respons. Skjelettmetastaser bestråles som primærtumor. Lungemetastaser bestråles med 15 Gy mot totalt lungevolum ved komplett remisjon, eventuelt kan man gi inntil 25,2 Gy mot viable lungemetastaser hvis totalvolumet utgjør mindre enn 25 % av totalt lungevolum (221).