Forside   Diagnostisering   Patologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Ved FNA og grovnålbiopsier skal materiale til morfologisk undersøkelse prioriteres.
 • Dersom det er tilstrekkelig materiale anbefales det at det tas materiale til nedfrysing (biobank), cytogenetikk og andre genetiske undersøkelser.
 • Operasjonspreparater bør vurderes av patolog og kirurg sammen.
 

Makroskopisk undersøkelse av biopsier

Hvis det tas grovnålsbiopsi er første prioritet å ta av vev til morfologisk evaluering. Hvis det foreligger flere biopsier anbefales det at man fryser ned vev for eventuelle molekylærpatologiske analyser. Cytogenetisk analyse kan være vanskelig på nålebiopsier, men er det tilstrekkelig materiale kan det sendes ufiksert vev til dette. For å sikre at biopsien er representativ kan det gjøres imprint eller frysesnitt. Ved cytologisk prøvetagning kan det tas av vev til både genetiske undersøkelser og flowcytometri.

Makroskopisk undersøkelse av operasjonspreparater

 • Ufikserte operasjonspreparater skal umiddelbart leveres til patologilaboratoriet sammen med utfylt remisse. Hvis de ikke kan leveres ufiksert, fikseres de i formalin. Første prioritet er vev til morfologisk diagnostikk, men når det er mulig skal ufiksert tumorvev tas av for nedfrysing. Dette er til molekylær patologi. Ca. 1 cm3 tumorvev deles i mindre biter, ca. 0,2 cm store, og fryses i minst –70 °C
 • Det er viktig at preparatet er entydig orientert fra kirurgen, Operatøren skal orientere preparatet med suturer. Tegninger fra kirurgen og radiologiske funn er også til hjelp. Det anbefales at kirurg og patolog samarbeider om bedømmelsen av reseksjonsrender ved å inspisere det makroskopiske preparatet sammen.
 • Fotografisk dokumentasjon anbefales
 • Det fikserte preparatet og tumor måles i tre dimensjoner . 
 • Beskriv typen vev rundt tumor. 
 • Reseksjonsrendene bedømmes på operasjonspreparatet etter fiksering i formalin. Tusjing av reseksjonsrendene anbefales.
 • Preparater skjæres i ca 1 cm tykke skiver, og snitt tas fra områder der marginen er minst. Den minste marginen skal måles, og typen vev skal beskrives. Prøv å angi mål på marginen proximalt, kaudalt, anteriort, posteriort og til sidene. 
 • Tumors snittflate skal beskrives (konsistens, farge og blødninger). Andel makroskopisk tumornekrose skal angis i prosent.  

Snittuttak

 • Ta minst ett snitt per cm tumordiameter, for eksempel minst 6 snitt fra en 6 cm stor tumor. For svært store svulster er det vanligvis nok med 10 snitt fra lesjonen, men hvis tumor er heterogen er det viktig å ta snitt fra ulike områder
 • Snitt fra tumors avgrensing mot omgivelsene for å se på eventuell karinvasjon og vekstmåte.
 • Snitt av nekrotisk vev og områder med blødninger
 • Snitt av kar i reseksjonsflaten i amputasjonspreparat
 • Snitt fra biopsikanalen
 • Snitt fra alle lymfeknuter
 • Storsnitt anbefales for å vurdere tumors heterogenitet, karinvasjon og vekstmåte

Eksempel på snittuttak:

5.4.2 Snittuttak

Tumors dybde

Tumordybden skal angis både makroskopisk og mikroskopisk.
Kutan: Tumor starter i hud og kan infiltrere i subkutis.
Subkutan: Tumor er lokalisert i fettvevet mellom hud og den subkutane fascie. Hvis den infiltrerer gjennom fascien skal den kategoriseres som dyp.
Dyp fascie: Den fascien som skiller subkutis fra underliggende skjelettmuskulatur.
Intramuskulær/intraossøs: Tumor er lokalisert under den dype fascie og har sitt opphav i muskulatur eller benvev og er omgitt av muskelfascie/periost som ikke er infiltrert av tumor.
Ekstramuskulær/ekstraossøs: Tumor er lokalisert under den dype fascie og ligger mellom muskulatur eller i området mellom muskulatur og benvev.
Ben- eller periost infiltrasjon: Skal angis.