Forside   Epidemiologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2697
 • ISBN - 978-82-8081-518-7
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 10.04.2018
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger
 • Stråleindusert sarkom behandles etter de samme retningslinjer som sporadiske sarkom.
 

Sekundær malignitet kan ha flere årsaker, men stråleindusert sarkom (SIS) er en sjelden, men alvorlig komplikasjon etter strålebehandling (26–28). De kriterier som oftest benyttes for definisjon av stråleindusert sarkom er (28–30):

 • Strålebehandling skal være gitt og sarkomet skal ha oppstått i strålefeltet
 • Det skal ikke foreligge holdepunkter for at sarkomet var til stede før strålebehandling
 • Sarkomet skal være diagnostisert etter en latenstid av ca. to år
 • Sarkomet skal morfologisk være bekreftet og være av en annen histologisk type enn primærtumor

Visse svulster, slik som retinoblastom, er assosiert med en relativt høy frekvens av sekundærsvulster, uavhengig om det er gitt strålebehandling eller ikke, men de stråleinduserte oppstår gjerne etter en kortere latenstid (9;28).

SIS utgjør ca 2,5–5,5 % av sarkomsvulstene (26;28;31;32). Latenstiden etter strålebehandling er median ca. 14 år (fra 2–60 år) (33). De vanligste primærsvulster pasienten fikk strålebehandling for er mammakarsinom, gynekologiske karsinom, testiscancer, retinoblastom og malignt lymfom. De hyppigste histologiske diagnoser av SIS er udifferensiert pleomorft sarkom (UPS), osteosarkom, angiosarkom og malign perifernerveskjedetumor. Det er uvanlig å se liposarkom og sarkomer med patognomoniske kromosomtranslokasjoner, for eksempel småcellet rundcellet sarkom synovialt sarkom eller gastrointestinal stromal tumor (GIST). Prognosen er dårlig, med median overlevelsestid varierende fra 12 til 48 måneder etter at SIS er diagnostisert (28;34–38), men hvis pasienten oppnår kirurgisk remisjon ved initial behandling har pasienten lik prognose som sporadiske sarkom. Negative prognostiske faktorer for overlevelse er manglende komplett kirurgisk remisjon ved initial behandling, metastaser ved diagnosetidspunkt, påviste tumornekroser, lokalisasjon sentralt og stor tumorstørrelse (33).